Tâi-bûn Iok-hān Hok-im Tē Saⁿ Chiuⁿ


How to Read -- Án-choáⁿ Tha̍k | Iok-hān Hok-im 2 ... Iok-hān Hok-im 4
1970's Redbook Translation -- Modified.


Iok-hān Hok-im 3

1 Ū chi̍t ê Hoat-lī-sài-phài ê lâng, kiò-chò Nî-ko-tí-bó͘, sī Îu-thài-lâng ê léng-tō-chiá.

2 ū chi̍t àm i lâi kìⁿ Iâ-so͘ kóng: "Lia̍p-pí, goán chai-iáⁿ Lí sī tùi Siōng-tè hia lâi ê Lāu-su; nā m̄-sī Siōng-tè kap i tông-chāi, chiū bô lâng ē-tàng chò Lí só͘ chò chiah-ê sîn-chek."

3 Iâ-so͘ ìn i kóng: "Goá si̍t-si̍t-chāi-chāi kā lí kóng: lâng nā m̄-sī tiōng-sin chhut-sì, chiū bē-tàng khoàⁿ-tio̍h Siōng-tè ê Kok. "

4 Nî-ko-tí-bó͘ kóng: "Lâng chia̍h kah nî-lāu, kám ē-tàng tiōng-sin chhut-sì? I kám chin-chiàⁿ ē-tàng koh ji̍p-khì bó-thai lâi têng-koh chhut-sì? "

5 Iâ-so͘ ìn kóng: " Goá si̍t-si̍t-chāi-chāi kā lí kóng: lâng nā bô tùi chúi kap Sèng Lêng lâi chhut-sì, chiū bē-tàng ji̍p-khì Siōng-tè ê Kok!

6 Tùi jio̍k-thé chhut-sì ê, chiū-sī jio̍k-thé, tùi Sèng Lêng chhut-sì ê, chiū-sī sîn-lêng.

7 Góa kóng, Lín tek-khak tio̍h têng-thâu siⁿ, lí bo̍h-tit lia̍h chòe kî-koài.

8 Hong boeh chhoe khì tah-ūi chiū chhoe khì tah-ūi. Lí ū thiaⁿ-kìⁿ i ê sian; tān-sī m̄-chai i sī tùi tah-ūi chhoe lâi ê, iā m̄-chai i boeh chhoe khì tah-ūi. Múi chi̍t ê tùi Sèng Lêng lâi chhut-sì ê lâng iā-sī chhin-chhiūⁿ án-ne. "

9 Nî-ko-tí-bó͘ mn̄g Iâ-so͘ kóng, " Ná ē hoat-seng chit khoán tāi-chì? "

10 Iâ-so͘ ìn i kóng: " Lí sī Í-sek-lia̍t-lâng úi-tāi ê lāu-su. Lí liân chiah-ê tāi-chì iā bē liáu-kái sī bô? "

11 Goá si̍t-si̍t-chāi-chāi kā lí kóng: Goán kóng-khí goán só͘ chai ê, iā ūi-tio̍h goán só͘ khoàⁿ-kìⁿ ê lâi chò-chèng; tān-sī lín m̄ chiap-siū goán só͘ chò ê kiàn-chèng!

12 Goá kā lín kóng chit ê sè-kan ê tāi-chì, lín nā m̄-khéng sìn Goá, ká-sú Goá nā kā lín kóng thiⁿ-téng ê tāi-chì, lín kám boeh sìn?

13 Tùi thian-siōng kàng lo̍h-lâi ê Jîn-chú í-goā, bô lâng bat chiūⁿ thin! "

14 " Chhin-chhiūⁿ Mô͘-se chāi khòng-iá, chiong tâng-choâ kùi toà thiau-á-téng, Jîn-chú iā tek-khak tio̍h án-ne pī thê-ko khí-lâi,

15 thang hō͘ múi chi̍t ê sìn I ê lâng lâi tit-tio̍h éng-seng.

16 Siōng-tè chiah-ni̍h thiàⁿ sè-kan-lâng, só͘-í chiah chiong I ê Ko͘-kiáⁿ síuⁿ-sù in, thang hō͘ só͘ ū sìn I ê lâng m̄-bián bia̍t-bông, lâi tit-tio̍h éng-seng.

17 In-ūi Siōng-tè chhe-phài I ê Kiáⁿ lâi sè-kan, m̄-sī boeh sím-phoàⁿ sè-kan-lâng, sī boeh hō͘ sè-kan-lâng thong-koè I lâi tit-kìu. "

18 " Sìn I ê lâng bē siū sím-phoàⁿ, m̄-sìn I ê lâng í-keng siū phoàⁿ-choē ā, in-ūi i bô sìn Siōng-tè ê Ko͘-kiáⁿ.

19 Kng í-keng lâi-kàu sè-kan, tān-sī sè-kan-lâng ài o͘-àm bô ài kong-bêng, in-ūi in ê hêng-ûi sī siâ-ok ê, chiū-sī kin-kì án-ne chiah kā in tēng-choē ê.

20 Chò pháiⁿ tāi-chì ê lâng oàn-hīn kng, bô ài kng ê só͘-chāi, án-ne i ê hêng-ûi chiah bē hián-lō͘ chhut-lâi;

21 tān-sī chun-hêng chin-lí ê lâng, ài lâi kng ê só͘-chāi, án-ne chiah ē piáu-sī i ê hêng-ûi sī chun-chiàu Siōng-tè ê chí-ì lâi chò ê. "

22 Jiân-āu, Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ khì kàu Îu-thài ê tē-hng, kap in chò-hoé toà hia, kā lâng sé-lé.

23 Si-sián-chiá Iok-hān iā tī kīn Sat-léng ê Ai-loán kā lâng sé-lé, in-ūi hia ū chin-chē chúi. Bîn-chiòng lâi i hia hō͘ i sé-lé.

24 ( Hit ê sî, Iok-hān iáu-boē hō͘ lâng koaiⁿ-lo̍h kaⁿ-ga̍k. )

25 ū chi̍t-koá Iok-hān ê bûn-tô͘ kap chi̍t ê Îu-thài-lâng teh piān-lūn kiat-chēng ê chong-kàu gî-sek.

26 In chiū lâi kìⁿ Iok-hān kóng: " Lia̍p-pí, lí khoàⁿ, tī Iok-tàn-hô ê tùi-hoāⁿ bat kap lí chò-hoé, lí ū kā I chò-chèng Hit-ê lâng iā teh kā lâng sé-lé; iū-koh chèng-lâng lóng khì I hia. "

27 Iok-hān ìn kóng: " Nā m̄-sī Siōng-tè síuⁿ-sù ê, lâng bē-tàng tit-tio̍h sím-mi̍h.

28 Goá bat kóng: ‘Goá m̄-sī Bí-sài-a; goá sī hōng-phài lâi chò I ê sian-hong ê. ‘ Goá kóng chiah-ê oē, lín ē-tàng kā goá chò kiàn-chèng.

29 Sin-nîu sui-jiân sī sin-lông ê, m̄-kú sin-lông ê pêng-íu khiā tī piⁿ-a teh thian, thiaⁿ-tio̍h sin-lông ê siaⁿ chiū chin hoaⁿ-hí. Chit khoán ê hí-lo̍k, taⁿ oân-choân sī goá ê ā.

30 I tek-khak ē lú úi-tāi; goá ē lú soe-bî. "

31 " Tùi thiⁿ-téng lâi ê, sī pí it-chhè ê lâng khah úi-tāi; tùi tē-ni̍h chhut-lâi ê, sī sio̍k tī tē-ni̍h, iū-koh só͘ kóng ê oē iā sī tē-siōng ê tāi-chì. Tùi thiⁿ-téng lâi Hit-ūi sī pí it-chhè ê lâng khah úi-tāi.

32 I ūi-tio̍h só͘ khoàⁿ-kìⁿ, só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê sū lâi chò kiàn-chèng; tān-sī bô lâng boeh chiap-siū I ê kiàn-chèng!

33 Chiap-siū I ê kiàn-chèng ê lâng, chèng-bêng Siōng-tè sī chin-si̍t ê.

34 Siōng-tè só͘ chhe-phài lâi ê, kóng Siōng-tè ê oē; in-ūi Siōng-tè bô hān-liōng síuⁿ-sù Sèng Lêng hō͘ I.

35 Thian-hū ài Sèng-chú, chiong it-chhè lóng kau-tài tī I ê chhíu-thâu.

36 Sìn Sèng-chú ê lâng ē tit-tio̍h éng-seng; m̄-khéng sìn Sèng-chú ê lâng, put-tān bē-tàng tit-tio̍h éng-seng, tian-tò ē éng-oán siū-tio̍h Siōng-tè ê toā siū-khì. "

Amoy Romanized Bible 1933 - Rev. Thomas Barclay 1875-1935


Iok-hān Hok-im 3

1 Ū chi̍t ê Hoat-lī-sài lâng, miâ Nî-ko-tí-bó͘, sī Îu-thài lâng ê koaⁿ;

2 mî-sî lâi chīu-kūn Iâ-so͘, tùi I kóng, Lia̍p-pí, goán chai lí choè sian-siⁿ, sī tùi Siōng-tè lâi ê; in-ūi nā m̄-sī Siōng-tè kap i tī-teh, chīu bô lâng oē kiâⁿ lí só͘ kiâⁿ chiah ê sîn-jiah.

3 Iâ-so͘ ìn i, kóng, Goá si̍t-si̍t kā lí kóng, Lâng nā bô têng-thâu siⁿ, chīu boē-oē khoàⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê kok.

4 Nî-ko-tí-bó͘ tùi I kóng, Lâng í-keng lāu, cháiⁿ-īuⁿ oē têng-thâu siⁿ? kiám oē koh ji̍p lāu-bú ê pak-tó͘ lâi siⁿ mah?

5 Iâ-so͘ ìn kóng, Goá si̍t-si̍t kā lí kóng, Lâng nā bô tùi chúi tùi Sèng Sîn lâi siⁿ, chīu boē-oē ji̍p Siōng-tè ê kok.

6 Tùi jio̍k-thé siⁿ ê sī jio̍k-thé; tùi Sîn siⁿ ê sī sîn.

7 Góa kóng, Lín tek-khak tio̍h têng-thâu siⁿ, lí bo̍h-tit lia̍h chòe kî-koài.

8 Hong chhut-chāi ì-sù lâi chhe, lí thiaⁿ -kìⁿ i ê siaⁿ, m̄-chai i tùi tá-lo̍h lâi, tá-lo̍h khì; kìⁿ-nā tùi Sîn siⁿ ê ia̍h sī án-ni.

9 Nî-ko-tí-bó͘ ìn I kóng, Cháiⁿ-īuⁿ oē án-ni ah?

10 Iâ-so͘ ìn i kóng, Lí choè Í-sek-lia̍t ê sian-siⁿ, iā m̄-chai che mah?

11 Goá si̍t-si̍t kā lí kóng, Goán sī kóng goán só͘ chai ê, kan-chèng goán só͘ khoàⁿ-kìⁿ ê; nā-sī lín m̄-chiap-la̍p goán ê kan-chèng.

12 Goá kā lín kóng toē-chīuⁿ ê sū, lín siōng-chhiáⁿ m̄-sìn; nā kā lín kóng thiⁿ-téng ê sū, lín thài beh sìn?

13 Bô lâng bat chīuⁿ thiⁿ; chí ū tī thiⁿ -ni̍h ê Jîn-chú, tùi thiⁿ kàng-lo̍h ê nā-tiāⁿ.

14 Koh chhin-chhīuⁿ Mô͘-se kú-khí choâ tī khòng-iá, Jîn-chú ia̍h tek-khak tio̍h án-ni sīu kú-khí;

15 hō͘ kìⁿ-nā sìn ê lâng tiàm tī I ū éng-oa̍h.

16 In-ūi Siōng-tè chiong to̍k-siⁿ ê Kiáⁿ síuⁿ-sù sè-kan, hō͘ kìⁿ-nā sìn I ê lâng boē tîm-lûn, oē tit-tio̍h éng-oa̍h; I thiàⁿ sè-kan kàu án-ni.

17 In-ūi Siōng-tè chhe Kiáⁿ ji̍p sè-kan, m̄-sī beh sím-phoàⁿ sè-kan; sī beh hō͘ sè-kan tùi I tit-tio̍h kìu.

18 Sìn I ê lâng bô sīu sím-phoàⁿ; m̄-sìn ê lâng í-keng sīu sím-phoàⁿ, in-ūi i m̄-sìn Siōng-tè to̍k-siⁿ Kiáⁿ ê miâ.

19 Só͘ sím-phoàⁿ ê, chīu-sī kng ji̍p sè-kan, ia̍h lâng ài àm khah kè-thâu tī kng, in-ūi i só͘ kiâⁿ sī pháiⁿ.

20 Kìⁿ-nā choè pháiⁿ ê, oàn-hūn kng ia̍h m̄-chīu-kūn kng, kiaⁿ-liáu i ê só͘ kiâⁿ sīu chek-pī.

21 To̍k-to̍k kiâⁿ chin-lí ê lâng chīu-kūn kng, lâi hián-bêng i ê só͘ kiâⁿ sī tī Siōng-tè lâi kiâⁿ.

22 Chiah ê tāi-chì í-āu, Iâ-so͘ kap I ê ha̍k-seng kàu Îu-thài toē; kap in toà hia lâi kiâⁿ soé-lé.

23 Iok-hān ia̍h teh kiâⁿ soé-lé tī kūn Sat-léng ê Ai-loán; in-ūi tī hia ū choē-choē chúi; lâng kàu hia lâi sīu soé-lé.

24 In-ūi Iok-hān iáu-bē koaiⁿ lo̍h kaⁿ.

25 Tùi án-ni ū Iok-hān ê ha̍k-seng kap chi̍t ê Îu-thià lâng cheng-piān chheng-khì ê sū.

26 In lâi chīu-kūn Iok-hān, kā i kóng, Lia̍p-pí ah, chiông-chêng kap lí tī Iok-tàn goā; lí só͘ kan-chèng ê, lí khoàⁿ, i teh kiâⁿ soé-lé, chèng lâng lóng chīu-kūn I.

27 Iok-hān ìn kóng, Nā m̄-sī tùi thiⁿ hō͘ i, chīu lâng boē tit-tio̍h sím-mi̍h.

28 Lín ka-kī ūi-tio̍h goá choè kan-chèng, goá bat kóng, Goá m̄-sī Ki-tok, chīu-sī hōng-chhe tī I ê thâu-chêng nā-tiāⁿ.

29 Ū sin-nîu ê sī sin-kiáⁿ -sài; sin-kiáⁿ -sài ê pêng-íu khiā teh thiaⁿ i, ūi-tio̍h sin-kiáⁿ-sài ê siaⁿ, chīu hoaⁿ -hí kàu-ke̍k; só͘-í goá chit ê hoaⁿ-hí chhiong-moá lah.

30 I tek-khak heng-ōng, goá tek-khak soe-bî.

31 Tùi téng-bīn lâi ê, sī tī bān lūi ê téng-bīn; hit ê tùi toē-ni̍h ê, sī tùi toē chiah ū, ia̍h tùi toē lâi kóng; tùi thiⁿ lâi ê sī tī bān lūi ê téng-bīn.

32 I chiong só͘ thiaⁿ -kìⁿ ê lâi kan-chèng, ia̍h bô lâng chiap-la̍p I ê kan-chèng.

33 Chiap-la̍p I ê kan-chèng ê, í-keng khàm-ìn lâi kan-chèng Siōng-tè sī chin-si̍t.

34 In-ūi Siōng-tè só͘ chhe ê kóng Siōng-tè ê oē; sī Siōng-tè síuⁿ-sù Sèng Sîn bô hān-liōng.

35 Pē thiàⁿ Kiáⁿ, í-keng chiong bān mi̍h kau-hù I ê chhíu.

36 Sìn Kiáⁿ ê lâng ū éng-oa̍h; m̄-sūn Kiáⁿ ê lâng boē khoàⁿ-kìⁿ oa̍h, Siōng-tè ê sīu-khì tiàm tī i ê téng-bīn.