Tâi-bûn Iok-hān Hok-im Tē Jī Chiuⁿ


How to Read -- Án-choáⁿ Tha̍k
1970's Redbook Translation -- Modified.


Iok-hān Hok-im 2 1 Nn̄g ji̍t āu, tī Ka-lī-lī Séng ê Ka-ná ū hun-lé. Iâ-so͘ ê lāu-bó iā ū chham-ka.

2 Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ iā hō͘ in chhiáⁿ khì hù chit ê hun-lé.

3 Só͘ chún-pī ê chíu lóng lim liáu ê sî, Iâ-so͘ ê lāu-bó chiū tùi I kóng, " In bô chíu à. "

4 Iâ-so͘ ìn kóng: " Bó-chhin! Lí m̄-thang kiò Goá tio̍h àn-choáⁿ chò. Goá ê sî iáu-boē kàu! "

5 I ê lāu-bó chiū kā hiah-ê chhe-ēng ê lâng kóng, " I bô-lūn hoan-hù lín chò sím-mi̍h, lín tio̍h chiàu án-ne khì chò! "

6 Àn-chiàu Îu-thài-kàu kiat-chēng ê chong-kàu gî-sek, tī hia ū khǹg la̍k lia̍p chio̍h chò ê chúi-kng, múi lia̍p ē-tàng té jī-saⁿ-cha̍p ka-lûn.

7 Iâ-so͘ kā hiah-ê chhe-ēng ê lâng kóng, " Chiah-ê chúi-kng, tò chúi tò hō͘ tīⁿ. " In chiū tò kah moá kîⁿ. "

8 Iâ-so͘ koh kā in kóng, " Taⁿ lín íuⁿ chi̍t-koá chúi chhut-lâi, phâng khì hō͘ iàn-se̍k ê hū-chek-jîn. " In chiū phâng khì hō͘ i.

9 Hit ê iàn-se̍k ê hū-chek-jîn chi̍t-ē lim khoàⁿ-bāi lè; hiah-ê chúi í-keng piàn-chò chíu à. I m̄ chai-iáⁿ chiah-ê chíu sī tùi tah-ūi lâi ê; íuⁿ chúi chhut-lâi hiah-ê cháu-toh-ê chiah chai-iáⁿ. Iàn-se̍k ê hū-chek-jîn chiū kiò sin kiáⁿ-sài lâi,

10 kā i kóng: " Tāi-ke lóng sī tāi-seng chhut hó chíu, thèng-hāu lâng-kheh lim kah chùi-chùi, chiah chhut khah bái ê chíu. Lí tian-tò chiong siōng hó ê chíu lâu kàu chím-má! "

11 Che chiū-sī Iâ-so͘ tē-it pái tī Ka-lī-lī Séng ê Ka-ná só͘ chò ê sîn-chek. I án-ne lâi hián-sī I ê êng-iāu; I ê bûn-tô͘ chiū sìn I.

12 Jiân-āu, Iâ-so͘ kap I ê lāu-bó, hiaⁿ-tī í-ki̍p I ê bûn-tô͘ lo̍h-khì Ka-pek-lông-siâⁿ. In toà hia toà bô kúi ji̍t.

13 Îu-thài-lâng ê Poâⁿ-koè-cheh teh-boeh kàu à, Iâ-so͘ chiū chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng-siâⁿ.

14 I khoàⁿ-kìⁿ seng-lí-lâng tī Sèng-tiān lāi teh bē gû, îuⁿ, hún-chiáu, iā ū lâng chē tī chîⁿ-toh-á teh oāⁿ-chîⁿ.

15 I chiū ēng soh-á chò chi̍t tiâu pin, kā hiah-ê lâng kap in ê îuⁿ, gû lóng tùi Sèng-tiān koáⁿ chhut-khì; iā chhia-tó chîⁿ-toh-á, hō͘ in ê chîⁿ soàⁿ-iā-iā.

16 iū-koh kā bē hún-chiáu ê kóng, " Chiah-ê mi̍h 8 lóng the̍h chhut-khì! m̄-thang chiong Goá ê Hū-chhin ê chhù chò chhī-tîuⁿ! "

17 I ê bûn-tô͘ chiū siūⁿ-khí Sèng-keng ū kì-chài kóng, " Goá tùi Lí ê Sèng-tiān ê jia̍t-chêng, tī Goá sim-lāi chhin-chhiūⁿ hoé teh to̍h. "

18 Îu-thài-lâng mn̄g Iâ-so͘ kóng, " Lí ē-tàng chò sím-mi̍h sîn-chek lâi chèng-bêng Lí ū koân lâi án-ne chò? "

19 Iâ-so͘ ìn-tap in kóng, " Lín chiong chit keng Sèng-tiān thiah-tiāu, saⁿ ji̍t lāi Goá chiū boeh koh khí khí-lâi. "

20 Îu-thâi-lâng chiū tùi I kóng: " Chit keng Sèng-tiān khí sì-cha̍p-la̍k nî chiah khí khí-lâi; Lí saⁿ ji̍t lāi chiū boeh koh khí khí-lâi sī bô? "

21 Tān-sī Iâ-so͘ só͘ kóng ê Sèng-tiān, sī teh chí I ka-tī ê seng-khu.

22 Só͘-í Siōng-chú hō͘ Iâ-so͘ tùi sí-lâng ê tiong-kan ho̍k-hoa̍t ê sî, I ê bûn-tô͘ chiū siūⁿ-khí I bat kóng chiah-ê oē; in chiū sìn Sèng-keng, iā sìn Iâ-so͘ só͘ kóng ê oē.

23 Iâ-so͘ tī Iâ-lō͘-sat-léng koè Poâⁿ-koè-cheh ê sî, ū chin-chē lâng khoàⁿ-tio̍h I só͘ chò ê sîn-chek, in chiū sìn I.

24 Tān-sī Iâ-so͘ bô sìn-jīm in, in-ūi I lóng chai-iáⁿ chèng-lâng ê sim.

25 In-ūi I ē-tàng khoàⁿ-chhut lâng ê lāi-sim, só͘-í bô su-iàu lâng kā pa̍t-lâng chò-chèng.

Amoy Romanized Bible 1933 - Rev. Thomas Barclay 1875-1935


Iok-hān Hok-im 2

1 Tē saⁿ ji̍t tī Ka-lī-lī ê Ka-ná ū hun-in ê iân-sia̍h; Iâ-so͘ ê lāu-bú tī hia;

2 Iâ-so͘ kap I ê ha̍k-seng iā hō͘ in chhiáⁿ khì hù iân-sia̍h.

3 Chíu ēng liáu, Iâ-so͘ ê lāu-bú chīu tùi I kóng, In bô chíu lah.

4 Iâ-so͘ kā i kong, lāu-bú ah, góa kap lí sím-mi̍h kan-sia̍p? Góa ê sî iáu-bē kàu.

5 I ê lāu-bú kā chiah ê chhe-ēng ê lâng kóng, Hoān-nā I kā lín kóng ê, lín tio̍h kiâⁿ i.

6 Chiàu Îu-thài lâng soé chheng-khì ê lē, tī hia ū pâi la̍k ê chio̍h àng, ta̍k-ê oē toé-tit nn̄g saⁿ tháng chúi.

7 Iâ-so͘ kā chhe-ēng ê lâng kóng, Ēng chúi hō͘ i moá àng. Chīu hō͘ i moá kàu àng-kháu.

8 Koh kā in kóng, Taⁿ tio̍h íuⁿ i, phâng hō͘ chiáng-lí iân-toh ê lâng. Chīu phâng hō͘ i.

9 Chúi pián choè chíu, chiáng-lí iân-toh ê chhì-lim i, m̄-chai tùi tá-lo̍h lâi, ( to̍k-to̍k íuⁿ chúi ê chhe-ēng chai ); chiáng-lí iân-toh ê chīu kìo sin-kiáⁿ-sài lâi,

10 kā i kóng, Lâng lóng sī tāi-seng pâi hó chíu; kàu lâng lim choē-choē, chiah ēng khah chhù ê; to̍k-to̍k lí lâu hó chíu kàu chit tia̍p.

11 Chit-ê thâu chi̍t pái ê sîn-jiah, Iâ-so͘ kiâⁿ tī Ka-lī-lī ê Ka-ná, lâi hián-chhut I ê êng-kng; I ê ha̍k-seng chīu sìn I.

12 Chit ê sū í-āu, I kap I ê lāu-bú, kap hiaⁿ-tī, í-ki̍p I ê ha̍k-seng lo̍h-khì Ka-pek-lông; tiàm hia bô kúi ji̍t.

13 Îu-thài lâng ê poâⁿ-kè-choeh kūn lah, Iâ-so͘ chīuⁿ Iâ-lō͘-sat-léng.

14 Tī tiān-ni̍h tú-tio̍h ū boē gû, îuⁿ, chíⁿ-á, ia̍h ū oāⁿ chîⁿ ê teh chē.

15 Iâ-so͘ ēng soh choè piⁿ, koáⁿ in kap îuⁿ gû lóng chhut tiān; koh chhia-tó oāⁿ chîⁿ ê lâng ê chîⁿ, péng-lìn-tńg in ê toh;

16 koh kā boē chíⁿ-á ê kóng, Toà chiah ê mi̍h khì; m̄-thang ēng goá ê Pē ê chhù choè boé-boē ê chhù.

17 I ê ha̍k-seng kì-tit sèng-keng ū kì, kóng, "Goá ūi-tio̍h lí ê chhù sim-lāi chhin-chhīuⁿ hé to̍h."

18 Îu-thài lâng chīu ìn I kóng, "Lí choè chiah ê tāi-chì, ēng sím-mi̍h sîn-jiah hō͘ goán khoàⁿ?"

19 Iâ-so͘ ìn kóng, "Lín húi-hoāi chit ê tiān, goá saⁿ ji̍t beh koh khí i." 20 Îu-thài lâng chīu kóng, "Chit ê tiān le̍k-kè sì-cha̍p-la̍k nî chiah khí hó, ia̍h lí saⁿ ji̍t beh koh khí i mah?

21 Nā-sī I án-ni kóng sī teh lūn I ê sin-khu ê tiān.

22 Kàu I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, I ê ha̍k-seng chiah kì-tit I bat án-ni kóng; chīu sìn sèng-keng kap Iâ-so͘ só͘ kóng ê oē.

23 Tng poâⁿ -kè-choeh Iâ-so͘ tī Iâ-lō͘-sat-léng; tī choeh-kî tiong choē-choē lâng khoàⁿ -kìⁿ I só͘ kiâⁿ ê sîn-jiah, chīu sìn I ê miâ.

24 Nā-sī Iâ-so͘ bô ēng pún-sin kau-thok in, in-ūi I chai chèng lâng,

25 iā bô khiàm-ēng lâng tùi I chèng-bêng lâng sī cháiⁿ-īuⁿ; in-ūi I ka-kī chai lâng sim-lāi só͘ khǹg ê.