Tâi-bûn Iok-hān Hok-im Tē Cha̍p Peh Chiuⁿ


How to Read -- Án-choáⁿ Tha̍k | Iok-hān Hok-im 17 ... Iok-hān Hok-im 19
Amoy Romanized Bible 1933 - Rev. Thomas Barclay 1875-1935


Iok-hān Hok-im 18

1 Chiah ê oē kóng liáu, Iâ-so· kap ha̍k-seng chhut-khì kè Khip-lûn khoe; tī hia ū hn̂g, Iâ-so· kap I ê ha̍k-seng ji̍p-khì.

2 Boē I ê Îu-tāi ia̍h bat hit ê só·-chāi; in-ūi Iâ-so· kap I ê ha̍k-seng tau̍h-tau̍h chū-chi̍p tī hia.

3 Îu-tāi í-keng niá chi̍t tūi peng, kap chiah ê chè-si-thâu í-ki̍p Hoat-lī-sài lâng ê chhe-ia̍h, kia̍h teng, kap hé-pé, kap ke-si, lâi kàu hia.

4 Iâ-so· chai I só· beh tú-tio̍h it-chhè ê sū, chīu chhut-khì kā in kóng, Lín chhē chī-chūi?

5 Ìn kóng, Ná-sat-le̍k lâng Iâ-so·. Iâ-so· kā in kóng, Goá chīu-sī. Boē I ê Îu-tāi ia̍h kap in saⁿ-kap teh khiā.

6 Iâ-so· chi̍t-ē kā in kóng, Goá chīu-sī, in chīu tò-thè, poa̍h-tó tī toē-ni̍h.

7 Só·-í koh mn̄g in, Lín chhē chī-chūi? Ìn kóng, Ná-sat-le̍k lâng Iâ-so·.

8 Iâ-so· ìn kóng, Goá í-keng kā lín kóng, goá chīu-sī; lín nā chhē goá, tio̍h iông-ún chiah ê lâng khì;

9 che sī hō· I chêng só· kóng ê oē èng-giām, kóng, Lí só· hō· goá ê llâng, goá bô sit-lo̍h chi̍t-ê.

10 Se-bûn Pí-tek ū to, pui̍h-khí-lâi phut chè-si-thâu ê lô·-po̍k, siah-khì i ê chiàⁿ hī. Lô·-po̍k ê miâ kìo Má-le̍k-kó·.

11 Iâ-so· chīu kā Pí-tek kóng, Siu lí ê to ji̍p sìu; Pē só· hō· goá ê poe, goá kiám bô beh lim mah?


12 Tùi án-ni peng-tūi kap chhian-chóng, í-ki̍p Îu-thài lâng ê chhe-ia̍h, lia̍h Iâ-so· pa̍k I;

13 tāi-seng toà I khì kìⁿ A-ná, in-ūi i sī hit nî ê chè-si-thâu Kai-a-hoat ê tīuⁿ-lâng.

14 Chêng thoè Îu-thài lâng táⁿ-sǹg kóng, chi̍t lâng ūi-tio̍h peh-sìⁿ sí sī ū lī-ek ê, chīu-sī chit ê Kai-a-hoat.

15 Se-bûn Pí-tek tè Iâ-so·, koh ū chi̍t ê ha̍k-seng tè I. Chit ê ha̍k-seng sī chè-si-thâu só· bat ê, chīu kap Iâ-so· ji̍p chè-si-thâu ê īⁿ.

16 Nā-sī Pí-tek khiā tī mn̂g-goā. Só·-í hit ê ha̍k-seng, chīu-sī chè-si-thâu só· bat ê, chhut-khì kap kò·-mn̂g ê cha-bó·-lâng kóng, chīu chhoā Pí-tek ji̍p-khì.

17 Kò·-mn̂g ê lú-pī kā Pí-tek kóng, Lí ia̍h káⁿ sī chit lâng ê ha̍k-seng hò·ⁿ? I kóng, M̄-sī.

18 Chiah ê lô·-po̍k kap chhe-ia̍h, in-ūi koâⁿ, chiong thoàⁿ khí hé, khiā teh hang sio; Pí-tek ia̍h kap in khiā teh hang.

19 Chè-si-thâu chīu mn̄g Iâ-so· lūn I ê ha̍k-seng, kap I ê kà-sī.

20 Iâ-so· ìn kóng, Goá sī hián-jiân tùi sè-kan lâng kóng; goá siông-siông tī hoē-tn̂g kap tiān-ni̍h kà-sī, chīu-sī Îu-thài lâng lóng chū-chi̍p ê só·-chāi; tī ún-ba̍t ê só·-chāi goá bē bat kóng sím-mi̍h.

21 Siáⁿ-sū mn̄g goá? thang mn̄g thiaⁿ ê lâng, khoàⁿ goá kap in kóng cháiⁿ-īuⁿ; in chai goá só· kóng.

22 Kóng soah, piⁿ-á teh khiā chi̍t ê chhe-ia̍h siàn Iâ-so·, kóng, Lí ìn chè-si-thâu án-ni mah?

23 Iâ-so· ìn i kóng, Goá nā kóng m̄-tio̍h, thang chí-chèng hit ê m̄-tio̍h; nā tio̍h, siáⁿ-sū phah goá?

24 Iâ-so· îu-goân sīu pa̍k, A-ná chhe I kàu chè-si-thâu Kai-a-hoat ê só·-chāi.


25 Hit sî Se-bûn Pí-tek khiā-teh hang hé. Chīu ū lâng kā i kóng, Lí ia̍h káⁿ sī I ê ha̍k-seng hò·ⁿ? I m̄ jīn, kóng, M̄-sī.

26 ū chi̍t ê chè-si-thâu ê lô·-po̍k, sī hō· Pí-tek siah hī-á ê ê chhin-lâng, kóng, Goá kiám bô khoàⁿ-kìⁿ lí kap I tī hn̂g-lāi mah?

27 Pí-tek koh bô jīn; koe sûi-sî thî.

28 In chīu toà Iâ-so· tùi Kai-a-hoat ê só·-chāi kàu kong-tn̂g: hit tia̍p thiⁿ phú-kng; in ka-kī bô ji̍p kong-tn̂g, bián-tit bak-tio̍h lâ-sâm, chiah thang chia̍h poâⁿ-kè-choeh.

29 Só·-í Pí-lia̍p-to chhut-lâi goā-bīn chīu-kūn in kóng, Lín kò chit lâng sím-mi̍h àn-kiāⁿ?

30 Ìn kóng, Chit lâng nā m̄-sī pháiⁿ lâng, goán chīu bô chiong I kau hō· lí.

31 Pí-lia̍p-to chīu kā in kóng, Lín ka-kī toà-khì, chiàu lín ê lu̍t-hoat khì pān I. Îu-thài lâng kā i kóng,

32 Goán bô thâi lâng ê koân; che sī beh èng-giām Iâ-so· chêng só· kóng ê oē, chí-bêng I beh sím-mi̍h khoán lâi sí.


33 Pí-lia̍p-to koh ji̍p kong-tn̂g, tiàu Iâ-so· lâi, kā I kóng, Lí sī Îu-thài lâng ê ông mah?

34 Iâ-so· ìn kóng, Lí kóng chit ê oē sī tùi lí ka-kī, á-sī pa̍t lâng chiong goá ê sū kā lí kóng ah?

35 Pí-lia̍p-to ìn kóng, Goá kiám sī Îu-thài lâng mah? Lí pún-kok ê lâng kap chiah ê chè-si-thâu chiong lí kau hō· goá; lí kó-jiân cháiⁿ-īuⁿ choè ah?

36 Iâ-so· ìn kóng, Goá ê kok m̄-sī sio̍k chit sè-kan; goá ê kok nā sio̍k chit sè-kan, chīu goá ê chhe-ēng tek-khak cheng-chiàn, bián-tit goá kau hō· Îu-thài lâng; nā-sī taⁿ goá ê kok m̄-sī tùi chia chhut.

37 Pí-lia̍p-to chīu kā I kóng, Án-ni, lí sī ông mah? Iâ-so· ìn kóng, Lí kóng goá sī ông. Goá ūi-tio̍h án-ni chhut-sì, ūi-tio̍h án-ni lîm-kàu sè-kan, beh thoè chin-lí choè kan-chèng. Hoān-nā sio̍k chin-lí ê lâng, thiaⁿ goá ê siaⁿ.

38 Pí-lia̍p-to kóng, Chin-lí sī sím-mi̍h? Kóng soah, koh chhut-khì chīu-kūn Îu-thài lâng, kā in kóng, Goá khoàⁿ I bô choē.

39 Chóng-sī lín ū lē, kàu poâⁿ-kè-choeh, goá tio̍h pàng chi̍t ê kaⁿ-hoān hō· lín; lín ài goá pàng Îu-thài lâng ê ông hō· lín mah?

40 In koh toā siaⁿ âu-kìo kóng, M̄-thang chit-ê, sī tio̍h Pa-lia̍p-pa. Chit ê Pa-lia̍p-pa sī thó·-húi.

1970's Redbook Translation -- Modified.


Iok-hān Hok-im 18