Tâi-bûn Iok-hān Hok-im Tē Cha̍p Chhit Chiuⁿ


How to Read -- Án-choáⁿ Tha̍k | Iok-hān Hok-im 16 ... Iok-hān Hok-im 18
Amoy Romanized Bible 1933 - Rev. Thomas Barclay 1875-1935


Iok-hān Hok-im 17

1 Iâ-so· kóng chiah-ê, chīu kia̍h ba̍k ǹg thiⁿ, kóng, Pē ah, sî kàu lah; goān lí êng-kng lí ê Kiáⁿ, thang hō· Kiáⁿ êng-kng lí;

2 chhin-chhīuⁿ lí bat hō· Kiáⁿ ū koân tī-lí kìⁿ ū jio̍k-thé ê, beh hō· I chiong éng-oa̍h síuⁿ-sù kìⁿ-nā lí só· hō· I ê lâng.

3 Chit ê éng-oa̍h, chīu-sī bat lí to̍k-it chin ê Siōng-tè, kap lí só· chhe ê Iâ-so· Ki-tok.

4 Goá í-keng êng-kng lí tī toē-chīuⁿ; chīu-sī lí só· kau-tāi goá kiâⁿ ê kang, goá í-keng chiâⁿ i.

5 Pē ah, taⁿ tio̍h hō· goá kap lí saⁿ-kap ū êng-kng, chīu-sī bē ū sè-kan í-chêng goá kap lí saⁿ-kap ū ê êng-kng.

6 Lí só· síuⁿ-sù goá chhut tī sè-kan ê lâng, goá í-keng ēng lí ê miâ tùi in hián-bêng; in pún sī lí ê, lí ēng in síuⁿ-sù goá; in ia̍h í-keng síu lí ê tō-lí.

7 Taⁿ in chai kìⁿ-nā lí só· hō· goá ê, lóng sī tùi lí lâi;

8 in-ūi lí só· hō· goá ê oē, goá í-keng hō· in; in sêng-sīu i, ia̍h khak-si̍t chai goá tùi lí chhut, koh sìn lí chhe goá.

9 Goá ūi-tio̍h in kîu; m̄-sī ūi-tio̍h sè-kan kîu, chīu-sī ūi-tio̍h lí só· hō· goá ê lâng; in-ūi in sī lí ê.

10 Kìⁿ-nā goá ê, chīu-sī lí ê; lí ê, chīu-sī goá ê; koh goá tī in ū tit-tio̍h êng-kng.

11 Taⁿ liáu-āu goá bô tī sè-kan; in tī sè-kan, goá kui tī lí. Sèng ê Pē ah, goān lí tī lí ê miâ, chīu-sī lí só· hō· goá ê, lâi pó-síu in, hō· in choè chi̍t-ê, chhin-chhīuⁿ lán chi̍t īuⁿ.

12 Goá kap in tī-teh ê sî, bat tī lí ê miâ, chīu-sī lí só· hō· goá ê, lâi pó-síu in; goá ia̍h ū chiàu-kò· in, kî-tiong bô chi̍t-ê tîm-lûn; chí ū hit ê tîm-lûn ê lâng nā-tiāⁿ, hō· sèng-keng tit-tio̍h èng-giām.

13 Taⁿ goá chīu-kūn lí; goá iáu tiàm sè-kan kóng chiah ê oē, beh hō· in ū goá ê hoaⁿ-hí moá-moá tī in ê sim-lāi.

14 Goá í-keng chiong lí ê tō-lí hō· in; sè-kan oàn-hūn in, in-ūi in bô sio̍k sè-kan, chhin-chhīuⁿ goá bô sio̍k sè-kan.

15 Goá m̄-sī kîu lí hō· in chhut sè-kan, chīu-sī pó-síu in thoat-lī pháiⁿ-ê.

16 In bô sio̍k sè-kan, chhin-chhīuⁿ goá bô sio̍k sè-kan.

17 Goān lí ēng chin-lí hō· in chiâⁿ-sèng; lí ê tō-lí chīu-sī chin-lí.

18 Chhin-chhīuⁿ lí chhe goá ji̍p sè-kan, goá ia̍h ū chhe in ji̍p sè-kan.

19 Goá ūi-tio̍h in lâi choè sèng, hō· in ia̍h tùi chin-lí lâi chiâⁿ-sèng. 20 Goá m̄-nā ūi-tio̍h chiah ê lâng kîu, ia̍h ūi-tio̍h tùi in ê oē lâi sìn goá ê lâng kîu;

21 hō· in lóng choè chi̍t-ê; chhin-chhīuⁿ Pē, lí tiàm-tī goá, goá tiàm-tī lí, hō· in ia̍h án-ni tiàm-tī lán; chīu hō· sè-kan sìn lí chhe goá.

22 Lí só· hō· goá ê êng-kng, goá í-keng hō· in; hō· in choè chi̍t-ê, chhin-chhīuⁿ lán ê choè chi̍t-ê;

23 goá tiàm-tī in, lí tiàm-tī goá, hō· in oē oân-choân lâi choè chi̍t-ê; hō· sè-kan chai lí chhe goá, ia̍h chai lí thiàⁿ in chhin-chhīuⁿ thiàⁿ goá chi̍t īuⁿ.

24 Pē ah, lí só· hō· goá ê, goá ài in tī goá só· tī-teh ê só·-chāi, ia̍h kap goá saⁿ-kap tī hia; hō· in khoàⁿ-kìⁿ lí só· síuⁿ-sù goá ê êng-kng; in-ūi chhòng-chō sè-kan í-chêng lí í-keng thiàⁿ goá.

25 Gī ê Pē ah, sè-kan bē bat lí; to̍k-to̍k goá ū bat lí; chiah ê lâng ia̍h bat lí ū chhe goá;

26 goá bat ēng lí ê mâi chí-sī in, koh beh chí-sī in; hō· lí thiàⁿ goá ê thiàⁿ-thàng tiàm-tī in, goá ia̍h tiàm-tī in.

1970's Redbook Translation -- Modified.


Iok-hān Hok-im 17