Taiwanese Hymn - "Chin Chú Siōng-tè" --- "Our True God"

- Words: Anonymous, English translation - Dorothy M. Macleod, 1976 ; Music: Pîⁿ-po͘ Melody, Arranged- Lo̍h Î-tō, 2000

from Isaiah 44:24

(Hàn-Jī and English phonetic)

1.

真 主 上 帝 造 天 地
Jin Dzú Siōng-dè dzō tiⁿ-dē,

能 光 能 暗 無 人 能
Ē gng ē àm mbô lâng ē;

冥 轉 做 日,日 轉 冥
Mî dńg dzò zji̍t, zji̍t dńg mî,

生 成 萬 物 功 勞 圓
Siⁿ-jiâⁿ mbān-mi̍h gong-lô îⁿ.

2. 上 帝 慈 心 著 敬 服
Siōng-dè dzù-sim dio̍h gèng-ho̍k,

保 庇 眾 人 賜 福 祿
Bó-bì jèng lâng sù hok-lo̍k;

食, 穿 及 用 攏 妥 當
Jia̍h, chēng kap ēng lóng tò-dòng,

萬 物 齊 備 祂 親 創
mBān mi̍h jiâu-bī I chin tsòng.

3. 各 樣 菩 薩 攏 無 真
Gok iūⁿ pô͘-sat lóng mbô jin,

不 比 上 帝 是 至 神
But-bí Siōng-dè sī jì Sîn;

世 間 假 佛 人 所 刻
Sè-gan gé bu̍t lâng só͘ kek,

著 知 服 事 真 無 益
Dio̍h dzai ho̍k-sāi jin mbô ek.

4. 主 的 功 勞 大 無 比
Dzú ê gong-lô dōa mbô bí,

拯 救 靈 魂 攏 免 死
Jín-giù lêng-hûn lóng mbián sí;

天 下 四 海 大 及 細
Tiⁿ-ē sù-hái dōa gap sè,

誠心敬拜 獨 上 帝
Sêng-sim gèng-bài do̍k Siōng-dè.

1.
Our true God created all,
light and darkness show His pow'r.
He who rules the day and night,
He creates each seed, each flow'r.

2.
Praise Him for His loving care,
guarding with His arm so strong,
food and clothing He supplies,
for all things to Him belong.

3.
Idols all, how false, how frail!
Only God in heav'n is true,
idols all are made by men,
praise to God alone is due.

4.
God of grace beyond compare,
Thou from death has set men free,
may all people, young and old,
sov'reign Lord, bring praise to Thee.

(Official POJ Romanization)

1.
Chin Chú Siōng-tè chō thiⁿ-tē,
Ē kng ē àm bô lâng ē;
Mî tńg chò ji̍t, ji̍t tńg mî,
Siⁿ-chiâⁿ bān-mi̍h kong-lô îⁿ.

2.
Siōng-tè chù-sim tio̍h kèng-ho̍k,
Pó-pì chèng lâng sù hok-lo̍k;
Chia̍h, chhēng kap ēng lóng thò-tòng,
Bān mi̍h chiâu-pī I chhin chhòng.

3.
Kok iūⁿ phô͘-sat lóng bô chin,
Put-pí Siōng-tè sī chì Sîn;
Sè-kan ké pu̍t lâng só͘ khek,
Tio̍h chai ho̍k-sāi chin bô ek.

4.
Chú ê kong-lô tōa bô pí,
Chín-kiù lêng-hûn lóng bián sí;
Thiⁿ-ē sù-hái tōa kap sè,
Sêng-sim kèng-pài to̍k Siōng-tè.

back to Tâi-bûn
back to Taiwanchurch.org