Taiwanese Bible Study Fellowship

Assignment: How to modify this section on tithes and offerings?


Chin-tō Būn-tap (1962) -- XVI -- Hōng-hiàn

1. Sìn Chú ê lâng cháiⁿ-iūⁿ tio̍h hōng-hiàn hō• Siōng-tè ?

In-uī tit-tio̍h Siōng-tè ê un-tián chin tōa, tio̍h hiàn só• ū--ê hō• Siōng-tè, hián-bêng kám-siā. (Lô-má 12:1 ; Lō•-ka 7:47).

2. Hiàn hō• Siōng-tè, beh tùi tó-ūi [toh-ūi ?] khì hiàn?

Thang hiàn hō• I ê kàu-hōe. (Sù-tô• Hēng-toān 4:34, 37, 11:28-30).

3. Sìn-tô• lóng bô hiàn sím-mi̍h hō• Siōng-tè, oē ēng-tit bōe?

Bōe. In-ūi chi̍t-sì-lâng tit-tio̍h Siōng-tè chōe-chōe un-tián (Lō•-ka 17:15-18).

4. Iáu ū sím-mi̍h in-toaⁿ tio̍h hiàn?

Siōng-tè ê bēng-lēng (Sin-bēng-kì 16:16, 17).

5. Ēng m̄-hó -- ê lâi hiàn, cháiⁿ-iūⁿ ?

M̄-thang. Siōng-tè m̄ hoaⁿ-hí (Má-la̍h-ki 1:13-14).

Question: How much should we give?
Answer: God commands us to give at least a tithe of our income.

6. Hiàn hō• Siōng-tè, sím-mi̍h siōng iàu-kín ?


 Sêng-si̍t ê sim, sī siōng iàu-kín (Lō•-ka 21:1-4 ; Sù-tô• Hēng-toān 5:1-11).

Add question on 2 Corinthians 9:6-15 ????

Question: What kind of attitude should we have?
A: Churches may not force people to give. The amount we give should be our choice out of a thankful and cheerful heart.

Back to Hi-bōng Kàu-hōe Tâi-bûn Sèng-keng-pan