Tâi-bûn Iok-hān Hok-im Tē Cha̍p Saⁿ Chiuⁿ


How to Read -- Án-choáⁿ Tha̍k | Iok-hān Hok-im 12 ... Iok-hān Hok-im 14
1970's Redbook Translation -- Modified.


Iok-hān Hok-im 13

1 Poâⁿ-koè-cheh chêng, Iâ-so· chai-iáⁿ boeh lī-khui chit ê sè-kan khì Thiⁿ-Pē hia ê sî í-keng kàu à. I kì-jiân thiàⁿ chit sè-kan I ka-tī ê lâng; taⁿ I boeh piáu-sī thiàⁿ in kàu choè-āu.

2 Iâ-so· kap bûn-tô͘ teh chia̍h boán-chhan ê sî, Mô͘-kúi í-keng chìn-ji̍p khì Ka-lio̍k ê Se-bûn ê kiáⁿ Îu-tāi ê sim-lāi, hō͘ i koat-ì boeh chhut-bē Iâ-so·.

3 Iâ-so· chai-iáⁿ Thiⁿ-Pē í-keng chiong it-chhè ê koân kau tī I ê chhíu-thâu, iā chai-iáⁿ I ka-tī sī tùi Siōng-tè hia lâi ê, iā boeh koh tò tńg-khì Siōng-tè hia.

4 Só͘-í I chiū lī-khui boán-chhan ê toh, thǹg I ê goā-saⁿ khí-lâi, the̍h chi̍t tiâu kin-á hâ toà io-nih.

5 Jiân-āu tò-chúi toà bīn-tháng, chiū khai-sí kā bûn-tô͘ sé-kha, ēng hâ tī io-nih ê kin-á kā in chhit.

6 I lâi-kàu Se-bûn Pí-tek hia, Pí-tek kā I kóng, "Chú à, Lí boeh kā goá se-kha sī bô?"

7 Iâ-so· ìn kóng, "Goá teh chò ê, lí hiān-chāi bē bêng-pe̍k, tān-sī āu-lâi chiū ē bêng-pe̍k."

8 Pí-tek kā I kóng, "Lí chhian-bān m̄-thang kā goá sé-kha!" Iâ-so· ìn i kóng, "Goá nā bô kā lí sé, lí chiū kap Goá lóng bô koan-liân!"

9 Se-bûn Pí-tek chiū kā I kóng, "Chú à, nā-sī án-ne, m̄-nā goá ê kha, liân goá ê chhíu kap thâu-khak iā kā goá sé!"

10 Iâ-so· kā i kóng: "Lâng nā sé seng-khu sé liáu-āu, kui seng-khu chiū lóng chheng-khì à, chí-ū su-iàu sé-kha chiū hó. Lín tāi-ke lóng chheng-khì à, tān-sī m̄-sī lín ta̍k ê lóng chheng-khì à."

11 (Goân-lâi Iâ-so· í-keng chai-iáⁿ sím-mi̍h lâng boeh chhut-bē I, só͘-í I chiah kóng. "m̄-sī lín ta̍k ê lóng chheng-khì à.")

12 Iâ-so· kā in sé-kha liáu-āu, koh chhēng goā-san, chiū tò tńg-khì boán-chhan ê toh, kā in kóng: "Lín chai-iáⁿ Goá tú-chiah ūi lín só͘ chò ê sī sím-mi̍h ì-sù bô?

13 Lín chheng-ho· Goá chò ‘Lāu-su‘, chheng-hō͘ Goá chò ‘Chú‘; lín chheng-ho· án-ne tio̍h; Goá si̍t-chāi sī.

14 goá chò lín ê Chú, chò lín ê Lāu-su siōng-chhiáⁿ kā lín sé-kha, lín iā tio̍h-ài hō͘-siong kā lâng sé-kha.

15 Goá kā lín án-ne chò, lâu chi̍t ê bô͘-hoān, thang hō͘ lín chiàu án-ne khì chò.

16 Goá si̍t-si̍t-chāi-chāi kā lín kóng: Lô͘-lē bē pí i ê chú-lâng khah toā; pī chhe-phài lâi ê, iā bē pí chhe-phài i lâi ê khah toā.

17 Lín kì-jiân chai-iáⁿ chiah-ê tāi-chì, lín nā chiàu án-ne khì si̍t-hêng, chiū si̍t-chāi ū hok-khì."

18 "Goá m̄-sī teh kóng lín tāi-ke lóng-chóng án-ne; Goá chai-iáⁿ Goá só͘ kéng-soán chiah-ê lâng sī sím-mi̍h khoán ê; tān-sī Sèng-keng só͘ kì-chài chit kù tio̍h-ài èng-giām; chiū-sī kóng: ‘Kap Goá chò-hoé chia̍h-pn̄g ê lâng, ū lâng ē poē-ge̍k Goá.‘

19 Taⁿ tāi-chì iáu-boē hoat-seng í-chêng, goá tāi-seng kā lín kóng, hō͘ lín tāi-chì hoat-seng ê sî, thang sìn goá chiū-sī Hit-ūi.

20 Goá si̍t-si̍t-chāi-chāi kā lín kóng: chiap-la̍p Goá só͘ chhe-phài ê lâng, chiū-sī chiap-la̍p Goá; chiap-la̍p Goá ê, chiū-sī chiap-la̍p chhe-phài Goá lâi Hit-ūi."

21 Iâ-so· kóng chiah-ê oē liáu-āu, sim-lāi chiū chin kan-khó͘, toān-giân kóng: "Goá si̍t-si̍t-chāi-chāi kā lín kóng: lín ê tiong-kan ū chi̍t ê lâng boeh chhut-bē Goá."

22 Bûn-tô͘ chiū hō͘-siong khoàⁿ-lâi khoàⁿ-khì, m̄ chai-iáⁿ I sī teh kóng sím-mi̍h lâng.

23 Bûn-tô͘ ê tiong-kan ū chi̍t ê Iâ-so· chin thiàⁿ ê, chē tī Iâ-so· ê seng-khu pin.

24 Se-bûn Pí-tek chiū tìm-thâu, sè siaⁿ kā i kóng, "Mn̄g khoàⁿ I sī teh kóng sím-mi̍h lâng?"

25 Hit ê bûn-tô͘ chiū phēng toà Iâ-so· ê heng-chêng, mn̄g I kóng, "Chú à, i sī sím-mi̍h lâng?"

26 Iâ-so· ìn kóng, "Goá boeh ùn chi̍t tè mī-pau the̍h hō͘ i, hit ê chiū-sī." Iâ-so· chiū ùn hit tè mī-pau, the̍h hō͘ Ka-lio̍k ê Se-bûn ê kiáⁿ Îu-tāi.

27 Chi̍t-ē chia̍h-tio̍h hit tè mī-pau, Sat-tàn chiū ji̍p-khì i ê sim-lāi. Iâ-so· chiū kā i kóng, "Lí siūⁿ-boeh chò ê, koáⁿ-kín khì chò."

28 Kāng-toh ê lâng, bô lâng chai-iáⁿ Iâ-so· kā i kóng án-ne sī sím-mi̍h ì-sù.

29 In-ūi Îu-tāi teh koán kong-kim, só͘-í in tiong-kan ū lâng siūⁿ-chò Iâ-so· sī kā i kóng, "Lí khì bé lán koè-cheh ài ēng ê mi̍h 8," á-sī kiò i khì chín-chè sàn-chhiah-lâng.

30 Îu-tāi chia̍h hit tè mī-pau liáu-āu, chiū sûi-sî chhut-khì. Hit ê sî sī àm-sî.

31 Îu-tāi chhut-khì liáu-āu, Iâ-so· chiū kóng:" Taⁿ Jîn-chú siū-tio̍h êng-iāu ā, Siōng-tè iā thong-koè Jîn-chú lâi siū-tio̍h êng-iāu ā.

32 Siōng-tè kì-jiân thong-koè Jîn-chú siū-tio̍h êng-iāu, Siōng-tè iā boeh chāi I ê bīn-chêng hō͘ Jîn-chú tit-tio̍h êng-iāu, (sic. -pēng-chhiá) sûi-sî chiū boeh hō͘ I tit-tio̍h.

33 Chhin-ài ê bûn-tô͘ à, Goá koh kap lín chò-hoé bô loā kú. Lín ē chhoē Goá, chhin-chhiūⁿ Goá bat kā Îu-thài-lâng kóng-koè, taⁿ Goá iā kā lín kóng, ‘Goá boeh khì ê só͘-chāi lín bē-tàng khì. ‘

34

35 Lín nā án-ne siong-chhin siong-ài, chèng-lâng chiū ē chai-iáⁿ lín sī Goá ê bûn-tô͘."

36 Se-bûn Pí-tek mn̄g Iâ-so· kóng, Chú à, Lí boeh khì tah-ūi?" Iâ-so· ìn kóng: "Goá boeh khì ê só͘-chāi, lí hiān-chāi bē-tàng toè Goá khì. Tān-sī āu-lâi lí chiū ē toè Goá khì."

37 Pí-tek kā I kóng, "Chú à, àn-choáⁿ goá hiān-chāi bē-tàng toè Lí khì? Goá kam-goān ūi-tio̍h Lí lâi sí!"

38 Iâ-so· ìn kóng: "Lí si̍t-chāi boeh ūi-tio̍h Goá lâi sí sī bô? Goá si̍t-si̍t-chāi-chāi kā lí kóng, ke thî í-chêng, lí ē saⁿ pái m̄-jīn Goá."

Amoy Romanized Bible 1933 - Rev. Thomas Barclay 1875-1935


Iok-hān Hok-im 13

1 Poâⁿ-kè-choeh chêng, Iâ-so· chai I lī-khui chit sè-kan kui tī Pē ê sî kàu, í-keng thiàⁿ tī sè-kan sio̍k I ê lâng, kàu bé ia̍h thiàⁿ in.

2 Chia̍h ê-hng tǹg ê sî, Mô·-kúi í-keng chiong boē Iâ-so· ê ì-sù hē tī Ka-lio̍k lâng Se-bûn ê kiáⁿ Îu-tāi ê sim;

3 Iâ-so· chai Pē í-keng chiong bān mi̍h kau tī I ê chhíu, koh chai I tùi Siōng-tè chhut, ia̍h beh kui tī Siōng-tè,

4 chīu lī-khui toh, thǹg saⁿ; the̍h kun ka-kī hâ.

5 Tò chúi tī poâⁿ-ni̍h, soé ha̍k-seng ê kha, chiong só· hâ ê kun kā in chhit.

6 Soé kàu Se-bûn Pí-tek. Pí-tek kā I kóng, Chú ah, lí soé goá ê kha mah?

7 Iâ-so· ìn i kóng, Goá só· choè ê, lí hiān-kim m̄-chai, āu-lâi chīu oē hiáu-tit.

8 Pí-tek kóng, Lí éng-oán bô thang soé goá ê khá. Iâ-so· ìn i kóng, Goá bô kā lí soé, lí chīu kap goá bô kan-sia̍p.

9 Se-bûn Pí-tek kā I kóng, Chú ah, m̄-nā goá ê kha, liân chhíu kap thâu-khak ia̍h tio̍h.

10 Iâ-so· kā i kóng, Lâng soé-e̍k liáu, chí-ū tio̍h soé kha, chīu chiâu-chn̂g chheng-khì; lín chiah-ê sī chheng-khì, nā-sī bô ta̍k-ê án-ni.

11 In-ūi Iâ-so· chai boē I ê lâng sī chī-chūi; só·-í kóng, Lín bô ta̍k-ê chheng-khì.

12 Í-keng soé in ê kha, chhēng saⁿ koh chē, chīu kā in kóng, Goá tùi lín só· ū kiâⁿ ê, lín chai mah?

13 Lín chheng-ho· goá Sian-siⁿ ah, Chú ah; lín ê oē tio̍h; goá si̍t-chāi sī.

14 Goá choè Chú, choè Sian-siⁿ, siōng-chhiáⁿ kā lín soé kha, lín ia̍h tio̍h saⁿ-kāng soé kha.

15 In-ūi goá í-keng ēng bô·-īuⁿ hō· lín, hō· lín chiàu goá só· tùi lín kiâⁿ ê lâi kiâⁿ.

16 Goá si̍t-si̍t kā lín kóng, Lô·-po̍k bô khah toā i ê chú-lâng; hōng chhe ê bô khah toā chhe i ê.

17 Lín kì-jiân chai chiah ê sū, nā khì kiâⁿ i, chīu ū hok-khì.

18 Goá m̄-sī chí lín chèng lâng lâi kóng; goá só· kéng ê, goá chai in; to̍k-to̍k beh hō· sèng-keng èng-giām, Chia̍h goá ê piáⁿ ê lâng kia̍h-khí kha-āu-tiⁿ that goá.

19 Taⁿ tāi-chì iáu-bē chiâⁿ, goá seng kā lín kóng; kàu tāi-chì chiâⁿ, hō· lín sìn goá chīu-sī I.

20 Goá si̍t-si̍t kā lín kóng, Chiap-la̍p goá só· chhe ê, chīu-sī chiap-la̍p goá, chiap-la̍p goá, chīu-sī chiap-la̍p chhe goá ê.

21 Iâ-so· kóng án-ni, sim-lāi toā peh-pak, chīu kan-chèng kóng, Goá si̍t-si̍t kā lín kóng, lín tiong-kan chi̍t lâng beh boē goá.

22 Ha̍k-seng saⁿ-khoàⁿ, sīuⁿ m̄ chhut I sī kóng sím-mi̍h lâng.

23 ū chi̍t ê ha̍k-seng, chīu-sī Iâ-so· só· thiàⁿ ê, the kūn Iâ-so· ê heng-chêng.

24 Se-bûn Pí-tek thìm thâu kā i kóng, Chhiáⁿ kā goán kóng, I só· kóng ê sī sím-mi̍h lâng.

25 I chīu hiàⁿ sin oá Iâ-so· ê heng-khám, kā I kóng, Chú ah, sī chī-chūi?

26 Iâ-so· chīu ìn kóng, Goá ùn chi̍t tè-á mi̍h hō· i, hit ê lâng chīu-sī. Sûi-sî ùn chi̍t tè-á, the̍h hō· Ka-lio̍k lâng Se-bûn ê kiáⁿ Îu-tāi.

27 I sīu mi̍h liáu-āu, Sat-tàn chīu ji̍p i ê sim. Iâ-so· chīu kā i kóng, Lí só· choè ê, kín-kín khì choè.

28 Tâng toh ê lâng, bô lâng chai ūi-tio̍h cháiⁿ-īuⁿ tùi i kóng chit-ê.

29 In-ūi Îu-tāi koán chîⁿ-tē, ū lâng phah-sǹg, káⁿ sī Iâ-so· kā i kóng, Lí khì boé lán síu choeh só· khiàm-ēng ê; á-sī kah i khì chín-chè sòng-hiong lâng.

30 Îu-tāi chih-tio̍h hit ê mi̍h, liâm-piⁿ chhut-khì; hit sî mî-sî.

31 Í-keng chhut-khì, Iâ-so· kóng, Taⁿ Jîn-chú tit-tio̍h êng-kng, Siōng-tè ia̍h tī I tit-tio̍h êng-kng;

32 koh Siōng-tè beh tī pún-sin êng-kng Jîn-chú, ia̍h beh liâm-piⁿ êng-kng I.

33 Soè-kiáⁿ ah, goá iáu ū tiap-á-kú kap lín tī-teh. Lín beh chhē goá; goá só· khì ê só·-chāi, lín boē-oē kàu; goá bat kā Îu-thài lâng kóng, taⁿ ia̍h án-ni kā lín kóng.

34 Goá ēng sin ê kài-bēng hō· lín, chīu-sī lín tio̍h saⁿ-thiàⁿ; chhin-chhīuⁿ goá bat thiàⁿ lín, lín ia̍h tio̍h án-ni saⁿ-thiàⁿ.

35 Lín nā saⁿ-thiàⁿ, chèng lâng beh tùi án-ni chai lín sī goá ê ha̍k-seng.

36 Se-bûn Pí-tek kā I kóng, Chú ah, beh tá-lo̍h khì? Iâ-so· ìn i kóng, Goá só· khì ê só·-chāi, lí hiān-sî boē tè goá; āu-lâi beh tè goá.

37 Pí-tek kā I kóng, Chú ah, goá hiān-sî cháiⁿ-īuⁿ boē tè lí ah? Goá beh ūi-tio̍h lí pàng-sak sìⁿ-miā.

38 Iâ-so· ìn kóng, Lí beh ūi-tio̍h goá pàng-sak lí ê sìⁿ-miā mah? Goá si̍t-si̍t kā lí kóng, Koe iáu-bē thî, lí beh saⁿ pái m̄ jīn goá.