Tâi-bûn Iok-hān Hok-im Tē It Chiuⁿ


How to Read -- Án-choáⁿ Tha̍k
1970's Redbook Translation -- Modified.


Iok-hān Hok-im 1

1 Siōng-tè chhòng-chō ú-tīu í-chêng, Sèng-tō chīu í-keng chûn-chāi. Sèng-tō kap Siōng-tè tông-chāi. Sèng-tō chīu-sī Siōng-tè.

2 Tùi siōng khí-thâu Sèng-tō chīu kap Siōng-tè tông-chāi.

3 Siōng-tè thong-koè I lâi chhòng-chō bān-mi̍h; bô chi̍t hāng m̄-sī thong-koè I lâi chhòng-chō ê.

4 Sèng-tō pún-sin ū sèⁿ-miā; chit ê sèⁿ-miā chīu-sī jîn-lūi ê kng.

5 Chit ê kng chìo chāi o·-àm tiong; o·-àm m̄-bat iâⁿ-koè chit ê kng.

6 Siōng-tè chhe-phài chi̍t ê lâng lâi; i ê miâ kìo-chò Iok-hān.

7 Chit ê lâng lâi kā kng chò kiàn-chèng, thang hō· choân jîn-lūi thiaⁿ i ê oē lâi sìn.

8 I pún-sin m̄-sī hit ê kng; chí-ū lâi kā hit ê kng chò kiàn-chèng.

9 Hit ê kng sī chin ê kng, teh boeh lâi chit ê sè-kan kā choân jîn-lūi chìo-kng.

10 Sèng-tō í-keng tī sè-kan; sui-jiân Siōng-tè thong-koè I lâi chhòng-chō ú-tīu, tān-sī sè-kan-lâng m̄-bat I.

11 I lâi-kàu I ê pún-thó·, I ka-tī ê lâng bô hoan-gêng I.

12 Tān-sī chiap-la̍p I, lâi sìn I ê lâng, I chīu síuⁿ-sù in te̍k-koân, hō· in chiâⁿ-chò Siōng-tè ê kiáⁿ-jî.

13 In m̄-sī àn-chiàu chū-jiân ê seng-io̍k, iā m̄-sī thong-koè lâng ê jio̍k-io̍k lâi chhut-sì ê; in sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî.

14 Sèng-tō chiâⁿ-chò lâng, tiàm tī lán ê tiong-kan. Lán ū khoàⁿ-kìⁿ I ê êng-iāu, chhiong-moá in-hūi kap chin-lí! Chit ê êng-iāu sī I chò Thiⁿ-pē ê Ko·-kiáⁿ só· tit-tio̍h ê.

15 Iok-hān ūi I chò kiàn-chèng, toā-siaⁿ kóng: "Ū chi̍t-ūi toè goá ê āu-bīn lâi, tān-sī pí goá khah úi-tāi, in-ūi goá iáu-boē chhut-sì I chīu chûn-chāi! ‘ Goá só· kóng ê sī teh chí Chit-ūi."

16 I í-keng ēng hong-sēng ê in-hūi lâi chiok-hok lán tāi-ke, hō· lán in-siōng ka-in.

17 Siōng-tè thong-koè Mô·-se pan-pò· Lu̍t-hoat, tān-sī in-hūi kap chin-lí sī thong-koè Iâ-so· Ki-tok lâi ê.

18 Bô lâng bat khoàⁿ-kìⁿ Siōng-tè, chí-ū tī Thiⁿ-pē ê sin-piⁿ hit ūi Ko·-kiáⁿ í-keng chiong Siōng-tè hián-bêng chhut-lâi à.

19 Ē-bīn sī si-sián-chiá Iok-hān só· chò ê kiàn-chèng. Tī Iâ-lō·-sat-léng ê Îu-thài-kàu ê léng-tō-chiá, chhe-phài hiah-ê chè-si kap Lī-bī-lâng khì mn̄g Iok-hān, kóng, "Lí sī sím-mi̍h lâng?"

20 I thán-pe̍k, kong-khai seng-bêng kóng, "Goá m̄-sī Bí-sài-a."

21 In koh mn̄g i kóng, " Nā-sī án-ne, lí sī sím-mi̍h lâng? Lí sī Í-lī-a sī bô? " Iok-hān ìn kóng, " Goá m̄-sī! " " Án-ne lí sī hit-ūi tāi-giân-jîn sī bô? " Iok-hān iā ìn kóng, " M̄-sī. "

22 In chīu kā i kóng: " Kìu-kèng lí sī sím-mi̍h lâng? Chhiáⁿ lí kā goán kóng, hō· goán thang tńg-khì hoê-tap hiah-ê chhe-phài goán lâi ê lâng. Lí ka-tī kóng lí sī sím-mi̍h lâng? "

23 Iok-hān kóng, " Chhin-chhīuⁿ tāi-giân-jîn Í-sài-a só· kóng ê: ‘Goá chīu-sī tī khòng-iá teh hoah hit ê sian, kóng: Lín tio̍h siu-ti̍t Chú só· boeh kiâⁿê tō-lō·. ‘"

24 Chiah-ê lâng sī Hoat-lī-sài-phài ê lâng chhe-phài lâi ê.

25 In koh mn̄g Iok-hān kóng, " Án-ne, lí nā m̄-sī Bí-sài-a, iā m̄-sī Í-lī-a, iā m̄-sī hit ūi tāi-giân-jîn, lí àn-choáⁿkā lâng sé-lé? "

26 Iok-hān ìn in kóng: " Goá ēng chúi kā lâng sé-lé; ū chi̍t-ūi lín m̄-bat ê, khiā tī lín ê tiong-kan.

27 I chò goá ê āu-bīn lâi, tān-sī goá liân kā I tháu ê-toà iā bē-kham-tit. "

28 Chiah-ê tāi-chì sī tī Iok-tàn-hô ê tùi-hoāⁿ Pek-tāi-nî hoat-seng ê. Iok-hān tī hia teh kā lâng sé-lé.

29 Keh-tńg-ji̍t, Iok-hān khoàⁿ-kìⁿ Iâ-so· tùi i chia teh lâi, chīu kóng: "Lín khoàⁿ! Chit ūi chīu-sī siau-tî sè-kan-lâng ê choē-ok ê Siōng-tè ê Ko-îuⁿ.

30 Ū chi̍t-ūi boeh chò goá ê āu-bīn lâi, tān-sī I pí goá khah úi-tāi, in-ūi goá iáu-boē chhut-sì í-chêng, I chīu í-keng ū chûn-chāi. ‘ Goá án-ne kóng chīu-sī teh chí Chit-ūi.

31 Sui-jiân goá lâi ēng chúi kā lâng sé-lé ê bo̍k-tek, sī ūi-tio̍h boeh hō· Í-sek-lia̍t-lâng jīm-sek I, tān-sī sū-si̍t-siōng goá ka-tī í-chêng iā m̄-bat I. "

32 Iok-hān īu-koh chò kiàn-chèng kóng: " Goá ū khoàⁿ-kìⁿSèng Lêng chhin-chhīuⁿchi̍t chiah hún-chiáu, tùi thiⁿ-téng kàng lo̍h-lâi hioh tī I ê téng-bīn.

33 Goá ka-tī í-chêng iā m̄-bat I, tān-sī chhe goá lâi ēng chúi kā lâng sé-lé ê Siōng-tè kā goá kóng: ‘Lí nā khoàⁿ-kìⁿ Sèng Lêng kàng lo̍h-lâi hioh tī I ê téng-bīn Hit-ūi, I chīu-sī boeh ēng Sèng Lêng kā lâng sé-lé ê. ‘

34 Taⁿ Goá ū chhin-ba̍k khoàⁿ-kìⁿ à! Só·-í goá lâi chò kiàn-chèng kóng: " Chit-ūi chīu-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ. "

Amoy Romanized Bible 1933 - Rev. Thomas Barclay 1875-1935


Iok-hān Hok-im 1

1 Tī khí-thâu ū Tō, Tō kap Siōng-tè saⁿ-kap tī-teh, Tō chīu-sī Siōng-tè.

2 Chit ê Tō tī khí-thâu kap Siōng-tè saⁿ-kap tī-teh.

3 Bān mi̍h tùi Tō lâi chhòng-chō; kìⁿ-nā sīu chhòng-chō ê, bô chi̍t hāng m̄-sī tùi I lâi chhòng-chō.

4 Oa̍h-miā tī I ê lāi-bīn; chit ê oa̍h-miā sī lâng ê kng.

5 Kng chìo tī o͘-àm; o͘-àm bô chiap-la̍p i.

6 ū chi̍t lâng tùi Siōng-tè chhe lâi, miâ kìo Iok-hān.

7 Chit ê lâng lâi choè kan-chèng, sī beh ūi-tio̍h kng choè kan-chèng, hō͘ chèng lâng tùi I lâi sìn.

8 I m̄-sī hit ê kng, sī beh ūi-tio̍h kng choè kan-chèng nā-tiāⁿ.

9 ū chin ê kng lâi ji̍p sè-kan, teh chìo bān lâng.

10 I tī sè-kan, sè-kan tùi I lâi chhòng-chō, iā sè-kan m̄-bat I.

11 I kàu ka-kī ê só͘-chāi, iā ka-kī ê lâng m̄-chiap-la̍p I.

12 Kìⁿ-nā chiap-la̍p I ê, chīu-sī sìn I ê miâ ê lâng, I chīu síuⁿ-sù in ū koân, chiâⁿ-choè Siōng-tè ê kiáⁿ-jî;

13 in m̄-sī tùi hiat-khì, ia̍h m̄-sī tùi jio̍k-thé ê ì-sù, ia̍h m̄-sī tùi lâng ê ì-sù siⁿ ê, chīu-sī tùi Siōng-tè.

14 Tō chiâⁿ jio̍k-thé, khiā-khí tī lán tiong-kan, ū un-tián kap chin-lí moá-moá; koh goán bat khoàⁿ-kìⁿ I ê êng-kng, chhin-chhīuⁿ to̍k siⁿ ê Kiáⁿ tùi Pē só͘ tit ê êng-kng.

15 Iok-hān ūi-tio̍h I choè kan-chèng, kìo kóng, Chit-ê chīu-sī goá só͘ kóng, tè-bé goá lâi ê, chiâⁿ-choè goá ê tāi-seng; in-ūi I pún tāi-seng goá tī-teh.

16 In-ūi tùi I ê chhiong-moá lán lóng ū só͘ sīu, chīu un-tián soà-chiap un-tián.

17 In-ūi lu̍t-hoat sī tùi Mô͘-se lâi thoân; un-tián kap chin-lí sī tùi Iâ-so͘ Ki-tok chiah ū.

18 Bē bat ū lâng khoàⁿ-kìⁿ Siōng-tè; chí-ū tī Pē sim-hoâi tiong to̍k-siⁿ ê Kiáⁿ ū piáu-bêng I.

19 Iok-hān ê kan-chèng kì tī ē-toé: Îu-thài lâng tùi Iâ-lō͘-sat-léng chhe chè-si kap Lī-bī lâng chīu-kūn i lâi mn̂g kóng, Lí sī chī-chūi?

20 Hit sî Iok-hān sêng-jīn bô ún-moâ; i sêng-jīn kóng, Goá m̄-sī Ki-tok.

21 Koh mn̄g i, Che sī chái ⁿ -īuⁿ? Lí sī Í-lī-a mah? I kóng, M̄-sī. Lí sī hit ê sian-ti mah? Ìn kóng, M̄-sī.

22 Chīu kā i kóng, Lí sī chī-chūi? hō͘ goán thang hê-hok chhe goán ê. Lí tio̍h kóng ka-kī sī cháiⁿ-īuⁿ?

23 Kóng, Goá chīu-sī “teh kìo tī khòng-iá ê ê siaⁿ, kóng, Siu ti̍t Chú ê lō͘,” chhin-chhīuⁿ sian-ti Í-sài-a só͘ kóng ê.

24 Hiah ê lâng chīu-sī Hoat-lī-sài lâng só͘ chhe ê.

25 In koh mn̄g i kóng, Lí nā m̄-sī Ki-tok, ia̍h m̄-sī Í-lī-a, ia̍h m̄-sī hit ê sian-ti, cháiⁿ-īuⁿ kiâⁿ soé-lé ah?

26 Iok-hān ìn i, kóng, Goá sī ēng chúi kiâⁿ soé-lé; ū khiā tī lín tiong-kan ê, lín m̄-bat I.

27 I chīu-sī tè-bé goá lâi ê, chīu tháu I ê oê-toà, goá ia̍h boē kham-tit.

28 Chiah ê sū kiâⁿ tī Iok-tàn goā ê Pek-tāi-nî, chīu-sī Iok-hān kiâⁿ soé-lé ê só͘-chāi.

29 Keh ji̍t, Iok-hān khoàⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ chīu-kūn i, chīu kóng, Lí khoàⁿ, Siōng-tè ê Îuⁿ-ko, chīu-sī tam-tng sè-kan ê choē ê.

30 Chit-ê chīu-sī goá só͘ bat kóng, ū chi̍t lâng tè-bé goá lâi, chiâⁿ-choè goá ê tāi-seng, in-ūi I pún tāi-seng goá tī-teh.

31 Goá pún m̄-bat I; to̍k-to̍k beh hō͘ I hián-bêng tī Í-sek-lia̍t lâng, só͘-í goá lâi ēng chúi kiâⁿ soé-lé.

32 Iok-hān koh kan-chèng kóng, Goá bat khoàⁿ-kì ⁿ Sèng Sîn chhin-chhīuⁿ chíⁿ-á tùi thiⁿ kàng-lo̍h, hioh tī I téng-bīn.

33 Goá pêng-sò͘ m̄-bat I; to̍k-to̍k chhe goá ēng chúi kiâⁿ soé-lé ê, kā goá kóng, Lí khoàⁿ Sèng Sîn kàng-lîm, hioh tī I téng-bīn, I chīu-sī ēng Sèng Sîn kiâⁿ soé-lé ê.

34 Goá bat khoàⁿ-kìⁿ, lâi kan-chèng chit-ê sī Siōng-tè ê Kiáⁿ.

35 Koh keh ji̍t, Iok-hān kap i nn̄g ê ha̍k-seng teh khiā;

36 khoàⁿ-kì ⁿ Iâ-so͘ teh kiâⁿ, chīu kóng, Lí khoàⁿ, Siōng-tè ê Îuⁿ-ko.

37 Hit nn̄g ê ha̍k-seng thiaⁿ i só͘ kóng, chīu tè Iâ-so͘.

38 Iâ-so͘ oa̍t-tńg-sin, khoàⁿ in teh tè I, chīu kā in kóng, Lín teh chhē sím-mi̍h? In kā I kóng, Lia̍p-pí, lí tiàm tī tá-lo̍h? (Lia̍p-pí, hoan-e̍k chīu-sī Sian-siⁿ).

39 Iâ-so͘ kā in kóng, Lín lâi chīu oē khoàⁿ-kìⁿ. In chīu khì, khoàⁿ I só͘ toà ê só͘-chāi; hit ji̍t kap I saⁿ-kap toà; hit sî iok-lio̍k sì tiám cheng.

40 Thiaⁿ Iok-hān ê oē lâi tè Iâ-so͘ ê nn̄g lâng, kî-tiong chi̍t-ê sī Se-bûn Pí-tek ê hiaⁿ-tī, An-tek-lia̍t.

41 I tāi-seng tú-tio̍h in hiaⁿ-tī Se-bûn, kā i kóng, Goán í-keng tú-tio̍h Bí-sài-a (hoan-e̍k chīu-sī Ki-tok).

42 Chīu chhoā i chīu-kūn Iâ-so͘. Iâ-so͘ khoàⁿ i kóng, Lí chīu-sī Iok-hān ê kiáⁿ Se-bûn; lí beh chheng choè Ki-hoat (hoan-e̍k chīu-sī Pí-tek).

43 Koh keh ji̍t, Iâ-so͘ beh khì Ka-lī-lī, tú-tio̍h Hui-le̍k; chīu kā i kóng, Tè goá.

44 Hui-le̍k sī Pek-sài-tāi ê lâng, kap An-tek-lia̍t Pí-tek tâng siâⁿ.

45 Hui-le̍k tú-tio̍h Ná-tàn-gia̍p, chīu kā i kóng, Mô͘-se kì tī lu̍t-hoat kap chiah ê sian-ti só͘ kì ê, goán í-keng tú-tio̍h I, chīu-sī Iok-sek ê kiáⁿ, Ná-sat-le̍k lâng, Iâ-so͘.

46 Ná-tàn-gia̍p kā i kóng, Ná-sat-le̍k kiám oē chhut sím-mi̍h hó mi̍h mah? Hui-le̍k kóng, Lâi khoàⁿ.

47 Iâ-so͘ khoàⁿ-kì ⁿ Ná-tàn-gia̍p chīu-kūn I, chīu chí i, kóng, Lí khoàⁿ, chin-chiàⁿ sī Í-sek-lia̍t lâng, sim bô khúi-khiat ê.

48 Ná-tàn-gia̍p kā i kóng, Tùi tá-lo̍h bat goá? Iâ-so͘ kóng, Hui-le̍k iáu-bē kìo lí, lí tī bû-hoa-kó chhīu kha, goá í-keng khoàⁿ-kìⁿ lí lah.

49 Ná-tàn-gia̍p ìn I kóng, Lia̍p-pí, lí chīu-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ; lí chīu-sī Í-sek-lia̍t ê Ông.

50 Iâ-so͘ ìn i kóng, In-ūi goá kā lí kóng, Goá í-keng khoàⁿ-kì ⁿ lí tī bû-hoa-kó chhīu kha, lí chīu sìn mah? Lí beh khoàⁿ-kì ⁿ tāi-chì pí chiah-ê khah toā ê.

51 Koh kā i kóng, Goá si̍t-si̍t kā lín kóng, Lín beh khoàⁿ-kì ⁿ thiⁿ khui, Siōng-tè ê thiⁿ-sài chīuⁿ-lo̍h tī Jîn-chú ê téng-bīn.