1 Corinthians 15:21-22 “From Death to Life in Christ” – Rev. Joel H. Linton
“Tùi Sí-bông Kàu Ki-tok Lāi-té ê Sìⁿ-miā” --- Ìn Chú-lia̍t Bo̍k-su
Ko-lîm-to chiân-su cha̍p-gō͘ chiuⁿ tē jī-cha̍p-it kàu jī-cha̍p-jī chat

Chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-mōe, góa ê chhin-lâng kap pêng-iú, ta̍k-ê pêng-an. Góa tāi-seng ài kám-siā Gī-kong Kàu-hōe kap Tīⁿ bo̍k-su, hō͘ góa kin-á-ji̍t ū chit-ê ki-hōe tī chia káng-tō.

Góa ē-kì-tit chit kúi-tang lâi chin-chē pái lâi-kàu Gī-kong Kàu-hōe. Ū-sî-chūn mā chhōa chi̍t-kóa gōa-kok pêng-iú lâi chia, kā in kóng Hòan-kun ê ka-têng ê kò͘-sū kap Tâi-oân ê le̍k-sú. Kùi kàu-hōe ê pêng-iú tiāⁿ-tiāⁿ chiâⁿ jia̍t-chêng kā góan khóan-thāi.

Chia tiāⁿ-tiāⁿ ū chi̍t-kóa te̍k-pia̍t ê oa̍h-tāng. Ta̍k-pái góan lâi ê sî, tiāⁿ-tiāⁿ ē tú-tio̍h cha-keng-pan, si-pan teh liān-koa, iā-sī ū gē-su̍t tián-lám. Hō͘ góan kám-kak chiâⁿ hó--ê sī: Kàu-hōe ê tōa-mn̂g tiāⁿ-tiāⁿ khui-khui, tùi siā-khu khai-hòng, che mā hō͘ siā-khu phah-khui sim-lāi ê mn̂g lâi chiap-la̍p Kàu-hōe.

Góa ē-kì-tit lâi chia thiaⁿ káng-tō, Hòan-kun tiāⁿ-tiāⁿ ē the̍h chóa kap pit, siá káng-tō ê hoan-e̍k hō͘ góa khòaⁿ. Góa liáu-kái--ê chiâⁿ iú-hān, m̄-kú góa ài thiaⁿ Tâi-gú, Tâi-gú sī chi̍t-ê chiâⁿ súi ê gí-giân.

Kin-á-ji̍t e-po͘, góa chai góa ê Tâi-gí khó-lêng iáu bô lōa hó-thiaⁿ, m̄-kú chhiáⁿ lín kā góa tòng-chò sī tú teh o̍h kóng-ōe ê sè-hàn gín-á.

Tī chit-ê koh-oa̍h ê Chú-ji̍t, góa siūⁿ boeh kap lín kóng chi̍t-ê tiōng-iàu ê chú-tê. Kin-á-ji̍t góa boeh kap lín hun-hióng koan-hē sìⁿ-miā, sí-bông, kiù-sio̍k kap chū-iû. Chit-ê chú-tê kap chit-ê Kàu-hōe ū koan-hē, kap chit-ê só͘-chāi ū koan-hē, kap lán ta̍k-ê lâng ê seng-oa̍h ū koan-hē. Góa siūⁿ boeh kóng--ê sī Siōng-tè kiù-sio̍k ê kè-ōe.

Ko-lîm-to chiân-su cha̍p-gō͘ chiuⁿ tē jī-cha̍p-it kàu jī-cha̍p-jī chat kóng

    “In-ūi kì-jiân tùi chi̍t lâng chiah ū sí, iā tùi chi̍t lâng chiah ū sí-lâng ê koh-oa̍h. In-ūi chhin-chhiūⁿ tī A-tong chèng-lâng lóng sí; iā chhin-chhiūⁿ án-ni, tī ki-tok chèng-lâng boeh tit-tio̍h koh-oa̍h.”

Kui-ê kiù-sio̍k ê kò͘-sū, kui-ê hok-im ê kò͘-sū, ē-tit-thang ēng chit-ê keng-chat só͘ thê-khí ê nn̄g-ê lâng lâi chò kái-soeh, chiū-sī A-tong kap Ki-tok.

Chit-má, chhiáⁿ lán hôe-sióng lán ta̍k-kang ê seng-oa̍h, lán khó-lêng bô kám-kak lán ê seng-oa̍h kap chit nn̄g-ê lâng ū siáⁿ-mih koan-liân.

M̄-kú sū-si̍t siōng, m̄-sī kan-taⁿ lán ê sìⁿ-miā, kui-ê sè-kài lóng in-ūi chit nn̄g-ê lâng lâi kái-piàn.

Chit-ê sè-kài tī Siōng-tè khí-chho͘ chhòng-chō ê sî sī bí-hó--ê. Sòa--lo̍h-lâi, A-tong tòa-lâi sí-bông kap chiù-chó͘ hō͘ i só͘-ū ê āu-tāi. Aū--lâi, Iâ-so͘ Ki-tok lâi chín-kiù chit-ê sè-kài, koh hō͘ kun-tòe I ê lâng lóng tit-tio̍h chiok-hok.

Tī Sek-kia-mô͘-nî Hu̍t í-chêng, chin-chē lâng mn̄g: “Lâng ūi án-chóaⁿ ài siū-khó͘?” Tī Sek-kia-mô͘-nî Hu̍t í-āu, chin-chē lâng iû-gôan gî-būn :“Lâng ūi án-chóaⁿ ài siū-khó͘?” Lâng chhòng-chō chin-chē bô-kâng ê chong-kàu lâi hôe-tap chit-ê būn-tê.

Lán lóng kám-kak tio̍h chit-ê sè-kài bô siáⁿ tùi-tâng, koh kám-kak í-chá pí chit-má khah hó, ná-chhiūⁿ sit-khì siáⁿ-mih mi̍h-kiāⁿ, lán sit-khì Lo̍k-hn̂g.

Lín kám bat mn̄g-kòe chit-ê būn-tê: “Lâng ūi án-chóaⁿ ài siū-khó͘?” Kin-á-ji̍t Siōng-tè ēng I ê ōe lâi hôe-tap--lán. Sí sī tùi A-tong lâi. Só͘-ū ê pèⁿ-thiàⁿ, só͘-ū lâng piàn lāu, sí-bông, chit-ê sè-kài só͘-ū bô tùi-tâng ê só͘-chāi--chôan-pō͘ lóng sī tùi A-tong lâi.

Sī án-chóaⁿ án-ni? A-tong sī lán tē-it ê chó͘-sian, lán siū i ê kiâⁿ-chò chhim-chhim ê éng-hióng.

Sè-kài siōng tāi-khài ta̍k khóan gí-giân lóng ū án-ni ê chi̍t-kù sio̍k-gú, lán Tâi-gí kóng: “Ū chit-ê lāu-pē chiū ū chit-ê kiáⁿ.”

Sè-hàn gín-á kap in ê pē-bú saⁿ-chhin-chhiūⁿ, in iā ûi-thôan tio̍h pē-bú ê pún-sèng.

Góa kap Hòan-kun tiāⁿ-tiāⁿ chhōa cha-bó͘-kiáⁿ khì Tāi-an kong-hn̂g sàn-pō͘, góan hoat-kiàn piⁿ--á ê lâng tiāⁿ kā góan khòaⁿ. In khòaⁿ gín-á, koh thó-lūn góan cha-bó͘-kiáⁿ sêng siáⁿ-lâng. Tī chia, chha-put-to ta̍k-ê lóng kám-kak cha-bó͘-kiáⁿ sêng góa, m̄-kú tī Bí-kok, ta̍k-ê lóng kám-kak in khòaⁿ--khí-lâi sêng Hòan-kun. M̄-kú Hòan-kun ka-cho̍k ê sè-kau kóng Faith, goán tē it ê cha-bó͘-kiáⁿ, kap Hòan-kun sè-hàn ê sî saⁿ-chhin-chhiūⁿ. In ûi-thôan góan nn̄g-ê ê te̍k-tiám.

“Ū chit-ê lāu-pē chiū ū chit-ê kiáⁿ.”

Lán lóng sī A-tong ê āu-tāi, lán ûi-thôan tio̍h A-tong ê pún-sèng. Bô siūⁿ-kàu, A-tong ê pún-sèng piàn--a. Gôan-pún i ê pún-sèng sī hó--ê, liông-siān--ê,m̄-kú i hōan-chōe koh ûi-pōe Siōng-tè.

Sio̍k-gí kóng: “Ū chit-ê lāu-pē chiū ū chit-ê kiáⁿ.” Ē-tit kóng tùi A-tong sī ū te̍k-pia̍t ì-sù--ê.

Lán ē-tàng tha̍k Chhòng-sè-kì tē-jī chiuⁿ kap tē-saⁿ chiuⁿ, m̄-kú góa boeh kóng chit-ê kò͘-sū hō͘ lín thiaⁿ.

Siōng-tè chhòng-chō thiⁿ-tē liáu-āu, I kā A-tong khǹg tī chi̍t-ê te̍k-pia̍t ê só͘-chāi. Siōng-tè hō͘ A-tong léng-tō it-chhè siū chhòng-chō ê mi̍h kap i ê āu-tāi. Siōng-tè koh hō͘ A-tong chi̍t-ê bēng-lēng. I nā ho̍k-chiông, chiū ē tit-tio̍h éng-seng kap chiok-hok, koh kap Siōng-tè ū hó ê koan-hē. I nā ûi-pōe bēng-lēng, chiū ē bīn-tùi sí-bông. I ê pún-sèng mā ē kái-piàn, m̄-nā sī i, só͘-ū i ê āu-tāi kap chôan sè-kài lóng ē siū chiù-chó͘.

Tng ka-têng ê thâu chò chi̍t-kóa tāi-chì, kui-ê ka-têng lóng ē siū éng-hióng. Tng chèng-hú ê thâu chò chi̍t-kóa tāi-chì, ta̍k-ê kok-bîn mā lóng ē siū-tio̍h éng-hióng.

Tùi lán ê tē-it ê chó͘-sian lâi kóng, che koh-khah giâm-tiōng. ūi-tio̍h A-tong chi̍t-ê, chôan-pō͘ ê lâng lóng tio̍h sí. In-ūi A-tong hōan-chōe, lán iā in-ūi i ê kiâⁿ-chò lâi siū éng-hióng. Lán koh thôan-sêng A-tong ū chōe ê pún-sèng.

Che sī kin-á-ji̍t lán só͘ tha̍k ê keng-chat ê ì-gī: “In-ūi kì-jiân tùi chi̍t lâng chiah ū sí, . . . chhin-chhiūⁿ tī A-tong chèng-lâng lóng sí” Só͘-ū A-tong ê āu-tāi lóng siū-tio̍h A-tong kiâⁿ-chò ê éng-hióng, koh thôan-sêng i ū chōe ê pún-sèng. Lán lóng sī A-tong ê āu-tāi.

Chit-ê sè-kài só͘-ū pháiⁿ-tāi, só͘-ū ê bô͘-sat kap bô kong-gī ê tāi-chì, chôan-pō͘ lóng sī tùi lán ê tē-it ê chó͘-sian hōan-chōe ê hit-chi̍t-kang khai-sí. Che sī hō͘ chit-ê sè-kài ê pháiⁿ siau-sit, m̄-kú che sī sū-si̍t.

Sui-jiân sè-kan-lâng hōan-chōe, m̄-kú Siōng-tè iû-gôan thiàⁿ sè-kan-lâng; chiū chhin-chhiūⁿ lán ê gín-á bô-koai, lán iû-gôan thiàⁿ--in. Chū án-ni, Siōng-tè ū chi̍t-ê chín-kiù sè-kan-lâng ê kè-ōe.

Lín thiaⁿ-tio̍h lán kin-á-ji̍t só͘ tha̍k ê keng-chat: “In-ūi kì-jiân tùi chi̍t lâng chiah ū sí, iā tùi chi̍t lâng chiah ū sí-lâng ê koh-oa̍h. In-ūi chhin-chhiūⁿ tī A-tong chèng-lâng lóng sí; iā chhin-chhiūⁿ án-ni, tī ki-tok chèng-lâng boeh tit-tio̍h koh-oa̍h.” Î-it ē-tit-thang thoat-lî A-tong ê chiù-chó͘--ê, chiū-sī kun-tòe Iâ-so͘.

Iâ-so͘ Ki-tok ūi lán sí lâi kái-piàn it-chhè, I kiù-sio̍k--lán.

Gī-kong Kàu-hōe chit-ê só͘-chāi, soeh-bêng chi̍t-tōaⁿ Iâ-so͘ kiù-sio̍k ê kò͘-sū. Chit-ê só͘-chāi hoat-seng--kòe ê tāi-chì, chit-ê Kàu-hōe ê hō-miâ, chit-ê Kàu-hōe sêng-li̍p ê ji̍t-chí--chia--ê lóng kap kiù-sio̍k ū koan-hē.

Chia kòe-khì sī súi koh hó--ê, ū chi̍t-ê chhiong-móa thiàⁿ ê ka-têng tī chia khiā-khí, góa ē-tit pó-chèng--chham-koan kòe chit-ê chhù ê lâng, lóng ē-tàng thé-giām tio̍h hit-ê thiàⁿ. Góa ê khan-chhiú kap góa hun-hióng kòe chin-chē i tī chia só͘ bat ū ê chin hó ê gín-á sî-tāi.

Āu--lâi pi-kio̍k hoat-seng--a. Chit-ê ka-têng in-ūi bô kong-gī, bô͘-sat kap sí-bông tì-kàu phò-chhùi. Tāi-chì hoat-seng liáu-āu, ta̍k-ê sī án-chóaⁿ khòa chit-ê só͘-chāi--ê? Ū siáⁿ-mih lâng ē siūⁿ boeh tòa tī chia? Ū siáⁿ-mih lâng ē siūⁿ kóng chia í-chá sī súi koh hó--ê? Ēng sè-sio̍k ê gán-kong khòaⁿ, ē siūⁿ kóng chia sī pháiⁿ-kiat-tiāu ê só͘-chāi, bô lâng ē siūⁿ boeh lâi chia.

I ná-chhin-chhiūⁿ sī hō͘ o͘-àm só-liān chi̍t-liàn chi̍t-liàn ûi--tè ê chhù. I tang-sî chiah ē-tit-thang koh chhiong-móa thiàⁿ? I tī-sî chiah ē-tit-thang koh-chài chhiong-móa chhiò-siaⁿ kap chhin-lâng pêng-iú ê un-lóan? I tio̍h-ài tùi o͘-am lāi-té kiâⁿ--chhut-lâi, I tio̍h-ài hông kiù-sio̍k.

1982 nî ê Koh-oa̍h-cheh, chit-ê só͘-chāi chóng-sǹg hông kiù-sio̍k. Chū hit-kang khai-sí, chia chiâⁿ-chò pí í-chá koh-khah súi, koh-khah hó ê só͘-chāi. Chia kòe-khì sī chi̍t-ê ka-têng hun-hióng thiàⁿ ê só͘-chāi, taⁿ chiâⁿ-chòe chin-chē ka-têng kap pêng-iú chò-hóe hun-hióng pí-chhú ê thiàⁿ ê só͘-chāi, koh saⁿ-kap thé-giām Siōng-tè ê thiàⁿ.

Kin-á-ji̍t, lán chū-chi̍p tī chia, iû-gôan sī chit-ê kò͘-sū ê chi̍t-pō͘-hūn.

Che chiū-sī chit-ê só͘-chāi án-chóaⁿ tùi kòe-khì ê pi-kio̍k hông kiù-sio̍k ê keng-kòe.

M̄-kú chit-ê chū A-tong ê sî chiū hông chiù-chó͘ ê sè-kài--leh? Lán ài án-chóaⁿ thoat-lî chit-ê chiù-chó͘--leh? Lán chū chhut-sì chiū ū ê chiù-chó͘, lán sī chit-ê hông chiù-chó͘ ê sè-kài ê chi̍t-pō͘-hūn. Lán bô-hoat-tō͘ chū-kiù, lán su-iàu gōa-la̍t ê pang-chān. Lán su-iàu óa-khò lēng-gōa chi̍t-ê lâng ê lîm-kàu. “Chit-ê lâng lâi, koh tùi sí-lâng-tiong koh-oa̍h” Sèng-keng kóng Iâ-so͘ Ki-tok sī tē-jī ê A-tong. I ū chi̍t-ê te̍k-pia̍t ê tē-ūi, I chiū tāi-piáu só͘-ū kun-tòe I ê lâng. Chiū chhin-chhiūⁿ A-tong, Iâ-so͘ Ki-tok ê kiâⁿ-chò éng-hióng só͘-ū kun-tòe I ê lâng, chiah-ê kun-tòe-chiá mā thôan-sêng Ki-tok ê pún-sèng.

Iâ-so͘ m̄-sī boeh hō͘ lán o̍h kóng án-chóaⁿ lâi kiù ka-kī. Lán bô-hoat-tō͘ kiù ka-kī. Kiù sè-kài m̄-sī lán ē-tit-thang chò--ê, m̄-kú Iâ-so͘ í-keng thè lán chò--lah.

Lán nā khì Kàu-hōe hù-kūn ê Kiàn-kok hoe-chhī, lán bē-ēng-tit the̍h hoe chiū sûi boeh cháu. Hōan-sè lán ē-ēng-tit thâi kè-siàu, m̄-kú lí it-tēng tio̍h la̍p-chîⁿ, it-tēng ài hù-chhut tāi-kè.

Boeh sé-chheng chōe su-iàu hù-chhut tāi-kè. Kong-gī su-iàu hù-chhut tāi-kè. Siōng-tè bē-tit chhìn-chhái bô khòa chōe ê chûn-chāi. I bē-tit chhìn-chhái kóng: “O͘h, m̄-bián khòa-ì, lí ê chōe bô tiōng-iàu. Chha-put-to là.” Che ûi-hóan Siōng-tè oân-siān ê kong-gī.

Kong-gī tio̍h-ài hián-bêng.

Tī chit-ê chèng-gī ê kòe-tō͘ sî-kî, chin-chē koan-hē Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ ê thó-lūn. Chin-chē lâng iáu-bōe khòaⁿ-tio̍h kong-gī hián-bêng. Ū ê lâng kóng: “O͘h, kā pàng-chúi-lâu lah! Soah-soah khì--là.” M̄-kú lán chai-iáⁿ, ūi-tio̍h Tâi-oân ê jîn-bîn kap kok-ka, lán bē-ēng-tit chiū án-ni kā pàng hō͘ bē-kì--tit. Lán ka-kī ē-tàng sià-bián pa̍t-lâng, m̄-kú lán bē-ēng-tit ké-chò i bô hoat-seng--kòe.

Chōe tī ta̍k-lâng ê sim-lāi mā sī kāng-khóan. Kong-gī tio̍h-ài hián-bêng. Siōng-tè bē-ēng-tit ké-chò chōe-ok bô hoat-seng--kòe. Lí kap góa lóng sī chōe-jîn.

Lán ê it-seng chhiong-móa chōe, ū chi̍t-ji̍t lán tio̍h-ài bīn-tùi kong-gī ê sím-phòaⁿ, tû-hui ū lâng thè lán chia̍h-chōe.

Khak-si̍t ū lâng thè lán chia̍h-chōe; Tī Ki-tok-lāi, lán tit-tio̍h kiù-sio̍k.

Chit-ê Kàu-hōe ê miâ thê-chhéⁿ--lán, Iâ-so͘ sī Kong-gī ê Kng. Iâ-so͘ sī chèng-gī ê kng, in-ūi I pún-sin ê kong-gī huí-tiāu lán sim-lāi ê o͘-àm. Chit-ê o͘-àm sī tùi A-tong ê chōe khai-sí. Siōng-tè ēng Iâ-so͘--chòe-āu ê A-tong--li̍p chi̍t-ê sin ê iok.

Iâ-so͘ Ki-tok, Siōng-tè ê kiáⁿ, Tō chiâⁿ jio̍k-thé. I chiâⁿ-chò chit-ê sin ê iok ê thâu. I tio̍h-ài bīn-tùi pí A-tong koh-khah chē ê iú-he̍k. A-tong kan-taⁿ tio̍h ho̍k-chiông chi̍t-hāng tāi-chì--bē-tit chia̍h chi̍t-châng chhiū-á ê kóe-chí. Iâ-so͘ tī I ta̍k-kang ê seng-oa̍h lāi-té tio̍h-ài ho̍k-chiông ta̍k-khóan ê lu̍t-hoat. I ôan-chôan ho̍k-chiông só͘-ū ê lu̍t-hoat, bô chi̍t-pái hōan-chōe. I bô chōe-ok, I sī kong-gī--ê. Ūi lán ê chōe, I sí-tī si̍p-jī-kè téng, thé-giām Siōng-tè ê hùn-nō͘ kap kong-gī. I taⁿ lán ê chōe, sí-tī si̍p-jī-kè téng. Lán tú-tú nn̄g-ji̍t-chêng teh siàu-liām Iâ-so͘ siū tèng tī si̍p-jī-kè.

Lán boeh án-chóaⁿ tit-tio̍h chit-ê kong-gī? Lán boeh án-chóaⁿ kiâⁿ-chhut A-tong ê léng-tō, chiâⁿ-chò sio̍k tī Ki-tok ê lâng? Tō-sī thong-kòe sìn-sim.

Lán nā kiâⁿ kàu Tāi-an Kong-hn̂g, lán ē-tit-thang khòaⁿ-tio̍h kong-hn̂g lâm-pêng chi̍t-tòng tōa-lâu téng-bīn ê phiau-gí. Chīn-chē kàu-hōe mā tah-chhut chit-khoán ê phiau-gí.

Chit-ê phiau-gí sī “Sîn ài sè-jîn.” (Siōng-tè thiàⁿ sè-kan-lâng.) Che sī tùi Iok-hān Hok-im tē-saⁿ chiuⁿ tē cha̍p-la̍k chat lâi--ê: “ In-ūi Siōng-tè chiong to̍k-siⁿ ê Kiáⁿ siúⁿ-sù sè-kan, hō͘ kìⁿ-nā sìn--I ê lâng, bē tîm-lûn, ē tit-tio̍h éng-oa̍h; I thiàⁿ sè-kan kàu án-ni.”

Só͘-ū sìn Iâ-so͘ ê lâng, ē tit-tio̍h Iâ-so͘ ēng I ê kong-gī ê sìⁿ-miā tit--lâi ê éng-seng.

Ē-kì-tit lán ê Sèng-keng chat: “In-ūi kì-jiân tùi chi̍t lâng chiah ū sí, iā tùi chi̍t lâng chiah ū sí-lâng ê koh-oa̍h. In-ūi chhin-chhiūⁿ tī A-tong chèng-lâng lóng sí; iā chhin-chhiūⁿ án-ni, tī Ki-tok chèng-lâng boeh tit-tio̍h koh-oa̍h.”

“Iā tùi chi̍t lâng chiah ū sí-lâng ê koh-oa̍h.” In-ūi I ê kong-gī, Iâ-so͘ tùi sí-lâng-tiong koh-oa̍h, ū éng-seng ê hêng-thé. Tng lán khèng-chiok Koh-oa̍h-cheh ê sî, lán m̄-nā khèng-chiok Iâ-so͘ tit-tio̍h chi̍t-ê sin ê éng-seng ê hêng-thé, sī boeh khèng-chiok ū chi̍t-kang Iâ-so͘ koh lâi ê sî, lán boeh tit-tio̍h chi̍t-ê sin ê éng-seng ê hêng-thé.

Só͘-í tng lán lâi-kàu chit-ê só͘-chāi -- Gī-kong Kàu-hōe -- siūⁿ khòaⁿ-māi i siōng-bóe ê kiù-sio̍k tāi-piáu siáⁿ-mi̍h. Ū chi̍t-kang bô koh ū sí-bông, bô koh ū chōe-ok, boeh ū sin thiⁿ sin tē. I sī súi, sī liông-siān, lán boeh kap Siōng-tè ū chi̍t-ê sin ê koan-hē, koh lán pí-chhú ū iú-hó ê koan-hē. Lán boeh éng-oán tī sin thiⁿ-tē khiā-khí.

Iâ-so͘ í-keng kiù-sio̍k kui-ê sè-kài. Siōng-tè ê kiáⁿ hō͘ lán chū-iû.

Só͘-í lán boeh mn̄g ka-kī: Chit-má lán iáu sio̍k A-tong á-sī sio̍k Ki-tok?

Góa ǹg-bāng lán ta̍k-ê lóng lâi sìn Iâ-so͘. I boeh hō͘ lán tùi chōe lāi-té tháu-pàng, tit-tio̍h chū-iû.

Iok-hān Hok-im tē-peh chiuⁿ tē saⁿ-cha̍p-la̍k chat kóng: “Só͘-í Thiⁿ-pē ê Kiáⁿ, Iâ-so͘, nā hō͘ lín chū-iû, lín chiū chin-chiàⁿ chū-iû.”