--- In Taiwanese Romanization 臺羅 ---

"Tâi-ôan Ū Kôan Ka-ji̍p Liân-ha̍p-kok" ê Soan-giân


Kià hō͘ Liân-ha̍p-kok kok hōe-ôan-kok tāi-piáu, sè-kài àì hô-pêng ê kok-ka jîn-bîn, kap phó͘-sè ê kàu-hōe:


Tī Liân-ha̍p-kok 59-nî-chêng hoat-piáu "Jîn-kôan Soan-giân" ê chiân-so̍k, pún Tâi-ôan Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe, kun-kù i ê 1977-nî "Jîn-kôan Soan-giân" kap 1985-nî "Sìn-gióng Kò-po̍k" ê cheng-sîn, hoat-piáu ē-bīn ê soan-giân:


Tùi 1945-nî, Tē-2-chhù Sè-kài Tāi-chiàn kiat-sok liáu-āu, chôan-kiû hō͘ lâng kóan ê si̍t-bîn-tōe jîn-bîn, chiàu chū-koat ê ki-pún jîn-kôan, saⁿ-kè-sio̍k cheng-chhú tio̍h chòe to̍k-li̍p kok-ka ê tōe-ūi. To̍k-to̍k Tâi-ôan 2300-bān jîn-bîn, it-ti̍t kàu kim-ji̍t in eng-kai ū ê kok-chè jîn-keh, iáu pī hut-lio̍k, siū pâi-tû tī Liân-ha̍p-kok tōa-mn̂g-gōa. Che m̄-nā hián-chhut Liân-ha̍p-kok "Sè-kài Jîn-kôan Soan-giân", iáu bô lo̍k-si̍t tī chôan-kiû--ni̍h, siōng-chhiáⁿ lō͘-chhut Liân-ha̍p-kok tùi Tâi-ôan jîn-bîn ki-pún jîn-kôan ê chhim-hāi.


Tâi-ôan jîn-bîn sui-jiân tāi-tāi siū gōa-lâi si̍t-bîn thóng-tī, khiok ōe-tit-thang ēng bô liû-hiat ê bîn-chú thêng-sū, tī 1996-nî tē-it-pái keng-iû jîn-bîn ti̍t-sóan Tâi-ôan ê chóng-thóng. M̄-nā kan-ta án-ni, koh tī 2000-nî, tī hô-pêng-tiong ôan-sêng chèng-kôan ê īⁿ-chóan, chiū-sī iû pún-thó͘ chèn-thôan "Bîn-chú Chìn-pō͘-tóng" chip-chèng, lâi thè-ōaⁿ ēng kài-giâm si̍t-bîn thong-tī Tâi-oân sò͘-cha̍p-nî ê "Tiong-kok Kok-bîn-tóng". Taⁿ kin-á-ji̍t Tâi-ôan jîn-bîn kiông-lia̍t iàu-kiû ēng Tâi-ôan ê miâ-gī ka-ji̍p Liân-ha̍p-kok.


Chóng--sī Tâi-ôan sai-pêng ê kiông-kôan Tiong-kok, ēng ah-pà ê chok-hong khòng-chè kok-chè siā-hōe, it-chài bú-jio̍k, táⁿ-ap, koh ko͘-li̍p Tâi-ôan, tì-kàu Tâi-ôan ê ki-pún jîn-kôan siū thún-ta̍h. Tùi án-ni góan kám-kak pi-siong ê hùn-khài, nā-sī góan iáu-kú khak-sìn jîn-kôan sī Siōng-tè só͘-sù, Tâi-ôan ū kôan ka-ji̍p Liân-ha̍p-kok, hō͘ Tâi-ôan jîn-bîn ê chun-giâm siū kok-chè siā-hōe, tit eng-kai ū ê chun-tiōng.


In-ūi án-ni góan kiōng-kèng sêng-khún, koh giân-siok-tōe hiòng Liân-ha̍p-kok kok hōe-ôan-kok tāi-piáu, sè-kài ài kong-gī hô-pêng ê kok-ka jîn-bîn, kap phó͘-sè ê kàu-hōe hō͘-io̍k: Chhiáⁿ ióng-kám ûi pī kū-cho̍at tī Liân-ha̍p-kok mn̂g-gōa ê Tâi-ôan-lâng chú-chhî chèng-gī, chi-chhî koh chhiok-sêng hō͘ Tâi-ôan chiâⁿ-chòe Liân-ha̍p-kok ê hōe-ôan-kok, kiōng-tông lâi chhiok-chìn kong-gī kap sè-kài hô-pêng.


"Sè-kan-lâng ah, Siōng-Chú bat chí-sī lí sím-mi̍h sī hó, I ài lí sím-mi̍h? To̍k-to̍k ài lí kiâⁿ kong-gī, sim chûn lîn-bín, khiam-pi kap lí ê Siōng-tè saⁿ-kap kiâⁿ." (Bí-ka 6:8)


Gōan Siōng-tè chiok-hok Liân-ha̍p-kok, sè-kài kok-kok jîn-bîn, kap phó͘-sè ê kàu-hōe. AmenTâi-ôan Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Chóng-hōe


Gī-tiúⁿ: Phoaⁿ Khèng-chiong 潘慶彰 (signed)


Chóng-kàn-sū: Tiuⁿ Tek-khiam 張德謙 (signed)


2007-nî 12-go̍eh 7-ji̍t


--- In Taiwanese Han-ji 臺漢 ---

「臺灣有權加入聯合國」宣言

寄給聯合國各會員國代表、世界愛和平之國家、與普世的教會

在聯合國於五十九年前發表「人權宣言」之前夕,本臺灣基督長老教會,根據其1977年「人權宣言」和1985-年「信仰告白」的精神,發表下面的宣言:

對一九四五年第二次世界大戰結束了後,全球被人管的殖民地人民,照自決的基本人權,相繼續爭取著做獨立國家的地位。獨獨臺灣兩千三百萬人民,一直到今日伊應該有的國際人格尚被忽略, 受排除於聯合國大門外。這不若顯出聯合國「人權宣言」仍無落實在全球裡, 尚且露出聯合國對臺灣人民基本人權的侵害。

臺灣人民雖然代代受外來殖民統治,卻會得通用無流血的民主程序,在一九九六年第一次由人民直選臺灣的總統。不若乾焦按呢,亦於兩千年,在和平中完成政權的移轉,就是由本土政團民主進步黨執政,來替換用戒嚴殖民統治臺灣數十年的「中國國民黨」。今仔日臺灣人民強烈要求:用臺灣的名義加入聯合國。

總是,臺灣西平的強權中國,用霸權的作風控制國際社會,一再侮辱打壓又孤立臺灣,致到臺灣的基本人權受踐踏。對按呢,阮感覺悲傷的憤慨,若是阮尚且確信:人權是上帝所賜,臺灣有權加入聯合國,使臺灣人民的尊嚴受國際社會,得應該有的尊重。

因為按呢,阮恭敬誠懇、又嚴肅地向聯合國各會員國代表、世界愛公義和平的國家人民、與普世的教會呼籲: 請勇敢挺身為被排拒於聯合國門外的臺灣人主持正義,支持並促成臺灣成做聯合國會員國,共同來促進公義與世界和平。

【世間人啊,上主曾指示你什麼是好,祂要你什麼?獨獨要你行公義、心存憐憫、謙卑和你的上帝相同行。】(彌迦書六:8)

願 上帝賜福聯合國、世界各國、與普世教會,阿們!

臺灣基督長老教會總會

議 長 Phoann Kheng-chiong. 潘慶彰 (signed)

總幹事 Tiunn Tek-khiam 張德謙 (signed)

2007年12月7日


--- In English 英文 ---

Declaration of the Right for Taiwan to Join the United Nations

To the member states of the United Nations, the peoples and nations of the world who love justice and peace, and to all churches around the world.

On the eve of the fifty-ninth anniversary of the United Nations' "Universal Declaration of Human Rights" and in the spirit of our 1977 "Declaration on Human Rights" and our 1985 "Confession of Faith", we declare:

Since the end of World War II in 1945, colonized peoples of the world have been exercising the ba-sic human right of self-determination, thus becoming independent nations. The 23 million people of Taiwan remain the exception in that their inalienable right to statehood has been ignored or even actively opposed by member states of the United Nations. Clearly, the spirit of the "Universal Declaration of Human Rights" has not been implemented worldwide. This overt neglect is an injustice and an outright violation of the human rights of the Taiwanese people.

Though the Taiwanese people had been successively ruled by foreign colonial powers, in 1996, they were able for the first time to directly elect a president in a democratic procedure that achieved a bloodless and peaceful revolution. Moreover they were even able to complete a peaceful transfer of power in 2000. A native Taiwanese administration led by the Democratic Progressive Party re-placed the Chinese Nationalist (KMT) regime which had implemented their colonial rule over Taiwan for several decades by means of martial law. As a result of this change the Taiwanese peo-ple today express a strong demand to join the United Nations using the name "Taiwan".

However, China, the superpower to the west of Taiwan, has repeatedly exerted its emerging influence on the international community to violate, suppress, and isolate Taiwan in a way that has brutally oppressed the Taiwanese people and their fundamental rights. Despite being grieved and incensed by this degradation, we stand on the belief that human rights are ordained by God and that Taiwan has the right to membership in the United Nations so that the dignity of the Taiwanese peo-ple will be upheld by the international community.

Therefore we solemnly make this appeal to the world. We urge all to courageously support the Taiwanese people, who have been left on the outside, and open the door to United Nations membership so that hand in hand together we can promote justice and peace throughout the world.

"The Lord has told you, O man, what is good; and what does the Lord require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God?" (Micah 6:8)

May God bless the United Nations, peoples and churches around the world. Amen.

The General Assembly of the Presbyterian Church in Taiwan

Moderator: Rev. Dr. James Kheng-chiong Phoann 潘慶彰 (signed)

General Secretary: Rev. Andrew Tek-khiam Tiunn 張德謙 (signed)

December 7th, 2007


--- In Mandarin 中文 ---

「臺灣有權加入聯合國」宣言

致聯合國各會員國代表、世界愛好公義和平的國家人民、與普世教會:

在聯合國發表「世界人權宣言」滿五十九年之前夕,臺灣基督長老教會根據1977年「人權宣言」與1985年「臺灣基督長老教會信仰告白」之精神,發表如下宣言:

自1945年第二次世界大戰結束後,世界各殖民地的人民,紛紛行使自決的基本人權,取得獨立地位。惟獨臺灣兩千三百萬人民,直到今日其應有的國際人格仍被忽視,被排除於聯合國大門之外。這不只突顯出聯合國「世界人權宣言」仍未在全世界落實,更是對臺灣人民基本人權的侵害。

臺灣人民雖然不斷受外來政權的殖民統治,卻能經由不流血的民主程序,在1996年第一次由人民直選臺灣的總統。更於2000年在和平中完成政權轉移,由臺灣本土政權「民主進步黨」執政,替換以戒嚴殖民統治臺灣數十年的「中國國民黨」,今日臺灣人民強烈要求以臺灣的名義加入聯合國。

然而,臺灣西邊的強權中國以霸權影響國際社會,一再污辱、打壓並執意孤立臺灣,致使臺灣人民的基本人權被踐踏。對此,我們感到悲憤,但仍確信人權是上帝所賜。臺灣有權加入聯合國,使臺灣人民的尊嚴受到國際社會應有的尊重。

為此,我們謹誠懇、嚴肅地向聯合國各會員國代表、世界愛好公義和平的國家人民、與普世教會呼籲,請勇敢挺身為被排拒於聯合國門外的臺灣人民主持正義,支持並促成臺灣成為聯合國的會員國,共同促進公義與世界和平。

「世人哪,上主已指示你何為善,祂向你所要的是什麼呢?只要你行公義、好憐憫,存謙卑的心,與你的上帝同行。」(彌迦書六:8)

願上帝賜福聯合國、世界各國人民、與普世教會。阿門!

臺灣基督長老教會總會

議 長 Phoann Kheng-chiong. 潘慶彰 (signed)

總幹事 Tiunn Tek-khiam 張德謙 (signed)

2007年12月7日